HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 65|回复: 4

[1080p] [1983][乡音][1080P修复版/1.5G][国语 无字幕][MP4][张伟欣/刘延/赵越][百度]

[复制链接]
发表于 2022-5-6 01:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
8 H, `+ R: L$ W0 [; Z
                               
登录/注册后可看大图

$ d' z8 Y+ d  W5 D  t0 ^◎译 名 Voice from Hometown / Hometown Accent
$ q" w) J  g+ X. I& W# c◎片 名 乡音' F+ E$ L3 q8 [; W' \9 z1 B6 T
◎年 代 1983
7 j0 j" i/ E# |7 L, {- t◎产 地 中国大陆
* q* t& @" x0 N! l4 \◎类 别 剧情
" |. q+ B. r. j3 i9 v4 ^◎语 言 汉语普通话
( P  o% v; x% L9 D' W5 k◎上映日期 1983; U  t3 v, ^9 v: x* j% y
◎IMDb评星  ★★★★★★★✦☆☆% ~0 b, v: B6 r6 @
◎IMDb评分  7.4/10 from 15 users0 p5 s+ \, h" R. M1 c1 i6 W& X% v9 ^
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0362288/
! w3 Y: s" H1 `7 I1 \$ d◎豆瓣评星 ★★★★☆
, L: @7 |4 j6 E% m" e% i* d# }2 o' W◎豆瓣评分 7.5/10 from 754 users
7 e7 w7 L3 a+ G1 K! |! X  _, o◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2148300/
/ h7 z5 |3 M" C' f$ e$ Q◎片 长 87分钟
; }5 O; q5 b$ E5 q. m, m! A# h◎导 演 胡炳榴 / Bingliu Hu: f# m2 J; o  U% I
◎演 员 张伟欣 / Weixin Zhang7 Q' ], c) R$ i7 [8 i
   刘延 / Yan Liu' ?, S, R* f2 r5 n
   赵越 / Yue Zhao7 }7 u* Q% u- f* X  z. t  |: |* k
   位北原 / Beiyuan Wei | 饰 爷爷
! V4 q& x. q7 ?6 s/ r   陈锐 / Rui Chen) Z! ?  d  ~+ i& }' Q' r) r
◎编 剧 王一民 / Yimin Wang; D& c# W) ^! P  X' a- E
◎音 乐 司徒抗 / Kang Situ1 v: {) X# }) B
   金友中 / Youzhong Jin
2 ~) F/ G' [& O( k   丁家琳 / Jialin Ding
9 v" ~  O2 t* T- Y' s) z◎摄 影 梁雄伟 / Xiongwei Liang0 @" ?2 _4 x5 k; ]7 Y) i  L( w
◎剪 辑 李冠军 / Guanjun Li' A. q$ a3 Y% W2 N" H7 h5 N
◎美 术 黄校明 / Xiaoming Huang! B4 B' ]- z9 [2 Z: r* v" d/ i, [
   黎淦 / Gan Li# J2 R4 \- L3 z/ _, g+ a% m. W, v

9 p4 ^% V2 p' Z  `◎简 介 ; c3 Z# g) e! a9 I0 V; L/ x% V

9 M1 G8 T/ Y3 @5 V3 b% F 为人憨厚、乐于助人的余木生(刘延 饰)是一名船工。妻子陶春(张伟欣 饰)对木生百依百顺,经常挂在嘴边一句话“我随你”。4 I+ }; W) a4 U! d1 D
 听说离村子几十公里的龙泉镇开通了火车,陶春想同表妹杏枝(赵越 饰)去看看,木生不同意,陶春没有坚持。陶春一直有腹疼病,木生并没有放在心上。夫妻俩上集卖猪,卖得钱后,陶春在商店给木生买了两包好烟,给俩孩子买了圆珠笔和玩具。她自己很想买一件酱色的上衣,但木生想用剩下的钱买猪崽,陶春还是那句“我随你”。陶春又一次腹痛,木生以为是老毛病,照旧让女儿买仁丹,杏枝看到气愤地把仁丹扔在地上。经医院检查,陶春患得是肝癌,已经到了晚期,无法医治。木生无法接受这一事实。回家后的木生回首往事,深感内疚,他还能为生命既将走到终点的妻子做点什么呢......
7 Y# B& E1 S* k* S& W! ~" T" R3 k7 q0 ~2 B$ U# m7 p3 ^  o
◎获奖情况 
2 c# R0 |, W+ w- y2 F2 B
& Q: f& l; t( R2 P- q# e. w 第4届中国电影金鸡奖 (1984)
. |. F4 [4 a: Z, Q 最佳故事片" k$ x/ Y& Y' `5 s) ^; ]7 D
 最佳导演(提名) 胡炳榴
! g* m& p6 f8 ] 最佳男配角(提名) 位北原0 l& h/ h4 t+ ]

, Z( B9 I4 b- D) W, v9 {◎幕后揭秘
( d( ]7 l) X. |0 e. Y
7 l+ n# D- S0 s" b; l' k% O 影片围绕对日常生活的描绘和陶春的悲剧,批判了潜在的封建伦理观念对人们的束缚和影响。影片采取散文式结构,用朴素、自然的风格,融合传统的重复、对比、隐喻、象征等艺术手法,实现情理交融的效果,在对风情习俗的细致描绘中,探究中国农民的传统伦理道德在历史变革时期所引起的振荡。该片获文化部1983年优秀故事片奖二等奖,1984年第4届中国电影金鸡奖最佳故事片奖。
4 |3 u5 h3 l4 V4 w, _: \; W9 K4 e# p1 R5 Q
Quote:
General
7 N0 \; U/ d: \Complete name                  : Voice from Hometown 1983 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4; R* f0 t0 j) T; D0 B+ K5 V& L2 V
Format                         : MPEG-4- G8 t9 a4 r7 H! }/ h' r6 @4 w
Format profile                 : Base Media
5 V- n- A- {3 XCodec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)4 K! _& k* C3 U
File size                      : 1.59 GiB
/ Z5 {! M+ e7 q" R7 C# v6 hDuration                       : 1 h 27 min3 h/ _4 l( v/ N, _# W
Overall bit rate mode          : Variable
$ b/ @& y5 E; n- }Overall bit rate               : 2 617 kb/s
4 K; y5 O5 Z- pWriting application            : Lavf59.16.100
; w2 B/ Q6 _6 s& Z# N4 [5 k8 {7 ]. _/ r# t  X% |9 t% `
Video
* J  i0 z4 }. C( w4 w! q, @ID                             : 1
8 L( `" d, c, ]4 TFormat                         : AVC
+ h4 a) u0 `  e( Q  UFormat/Info                    : Advanced Video Codec; {5 V, |! S8 E, E+ e; |
Format profile                 : High@L4
+ `" J1 h. l8 H4 R4 ]2 YFormat settings                : CABAC / 4 Ref Frames/ p7 Q5 B4 g/ F8 S; K! o! a
Format settings, CABAC         : Yes
! Z6 X$ N: N/ R- K+ p8 CFormat settings, Reference fra : 4 frames
; a3 l1 I8 Z+ k  KCodec ID                       : avc1; B( R; Q, H( S, O3 s
Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding4 c) m! L0 ^/ F0 ^
Duration                       : 1 h 27 min! [% [, Q. r1 @: z6 R
Source duration                : 1 h 27 min8 |& q5 e5 d; p
Bit rate                       : 2 411 kb/s# d* x4 Q  L. e9 n
Maximum bit rate               : 2 518 kb/s' M+ C0 u6 E' P5 p7 m3 U
Width                          : 1 920 pixels' ~7 T$ d$ N9 r. w2 h  X
Height                         : 1 080 pixels( S' M0 q  r* o$ a; B: k( H
Display aspect ratio           : 16:9
! j) @/ y* q4 H2 ~Frame rate mode                : Constant
4 H5 U. E$ |1 x' L( m5 eFrame rate                     : 24.000 FPS
# \( U, D  K8 o3 t0 `3 a4 k( |Color space                    : YUV
8 T6 E5 ?  }0 K0 A7 Q" o$ pChroma subsampling             : 4:2:05 A& y: L& |) B/ F+ U! T
Bit depth                      : 8 bits' D8 i6 x0 M5 I6 q
Scan type                      : Progressive  F/ K# a4 Y. P9 K
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.048
1 z- a6 t& Y9 W& z( P- _Stream size                    : 1.47 GiB (92%)
2 e" ]4 B; \; Y  zSource stream size             : 1.53 GiB (96%): y; U% i0 v9 w- U' q7 @0 C
Writing library                : ptw-1.0.140 rcm-adapt vs-93
6 t, ~' S/ P6 U) r: S1 dColor range                    : Limited
0 S4 x8 E4 ?! A0 q; GCodec configuration box        : avcC5 d0 v. l# U) k7 @; c

" e7 w) A+ m7 K; x3 gAudio
0 E( ]0 o6 u: g  T8 KID                             : 2; v7 {0 z- m8 u3 Y
Format                         : AAC LC5 }( ]4 @2 |/ _; F& V
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity! I4 y6 I( S2 ]
Codec ID                       : mp4a-40-2
; B) p* w) Z* f5 yDuration                       : 1 h 27 min. f+ N  n  u- E
Bit rate mode                  : Variable
3 Q2 j+ R  B1 vBit rate                       : 93.4 kb/s
6 v" g8 u, n. ^9 d8 F5 WMaximum bit rate               : 96.8 kb/s / 96.8 kb/s
+ F. B7 Z+ i, T7 O# r. iChannel(s)                     : 2 channels
$ J7 ^3 ]/ Z8 a; R# |$ MChannel layout                 : L R
- a+ T; J4 T# RSampling rate                  : 48.0 kHz5 j( O4 z; E2 {, u$ p$ P' [: q( o
Frame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)0 y2 {$ G8 J  W9 S
Compression mode               : Lossy
* l( H$ w6 I: L! w( t  \Stream size                    : 58.2 MiB (4%)( \: E" W/ c& y
Default                        : Yes
" y0 l. A) A* I) aAlternate group                : 17 o6 e0 f; W9 p* Q' c

6 ^1 f5 c- X) j* U
8 M; I) _1 o& h$ e( P7 I

" r' W0 `, y# U3 X2 x9 r                               
登录/注册后可看大图

$ l. G# {# Z  i0 H
2 l& S% M  q5 x: [
                               
登录/注册后可看大图

6 E" U, H. v' t, w& q; M
& Y" F+ E# ]( W7 R7 D& u
                               
登录/注册后可看大图

+ z. P9 b5 @  D) W
" N8 b! j! N4 }% L
0 _, i# b: Q2 e
郑重声明:
3 e- h$ {7 R; N8 X9 `  K; ?本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
& z2 U# v7 B/ d1 ~" ]

/ C5 I2 ?- ~6 d- h
: ^& O6 |+ i' P; |/ t百度网盘' W; z: ?2 m( H% X' ^
4 o' z  j: m5 G4 u+ I5 D1 q2 |

+ F+ f& [6 P$ G. V2 k
2 }) w7 s0 t6 G( T. Q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-5-7 11:18:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-18 08:57:58 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-5-19 01:46:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-10-8 07:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表