HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 178|回复: 15

[1080p] 警察故事4:简单任务[正宗港版,非国际版][国语 无字幕]Police Story 4: First Strike 1996 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave 2.4G

[复制链接]
发表于 2022-4-22 11:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
7 O/ i# T! S( M* G9 [6 E5 q
                               
登录/注册后可看大图
) B% V6 Q% l6 Q, B$ T
◎译 名 警察故事4:简单任务 / 白金龙 / First Strike / Police Story 4: First Strike1 h# q/ g1 B; K9 b* X- r: m
◎片 名 警察故事4之簡單任務5 ?* H% k$ C7 y" _$ ?
◎年 代 1996
* \2 _5 Y0 m6 M) A) e" u◎产 地 中国香港; y& K! r% \$ p/ ?& \" v% K
◎类 别 喜剧 / 动作 / 犯罪
* j4 m7 [2 Q  ]% @. b◎语 言 英语 / 粤语 / 汉语普通话 / 俄语 / 乌克兰语3 q' Q2 ~& `% k1 V' a: t3 o
◎上映日期 1996-02-10(中国香港)
/ R  L- H5 n' t* ^: b◎IMDb评星  ★★★★★★✦☆☆☆: k' T! Z4 g# ]2 j+ V& `
◎IMDb评分  6.5/10 from 20,790 users
# {: i7 e. q" H! x# L; v5 D◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0116704/
$ |) q  E- Q* E3 _0 B! N4 a◎豆瓣评星 ★★★★☆  g3 l6 j: }) L1 }
◎豆瓣评分 7.6/10 from 36,775 users0 ^% q9 J" L% F! \; x: x; f
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1296947/9 T* x' `* y3 s0 |" R1 K
◎片 长 107分钟(香港) / 84分钟(蓝光版)
. A# F6 k, s' L) ]6 Z◎导 演 唐季礼 / Stanley Tong9 v5 |$ {# \+ c( |
◎演 员 成龙 / Jackie Chan | 饰 陈家驹
+ W5 O3 n& y# X( X6 }) U" W1 s. f* h   董骠 / Bill Tung
7 k8 ~: T2 A* J5 l2 G   楼学贤 / Jackson Lau Hok-Yin | 饰 徐杰' M# F* \, P( x5 n: R
   吴辰君 / Annie Wu
: ~; j8 m. ~) J+ c; R' @   卢惠光 / Ken Lo& D* m% B! h: m! J. }
   史蒂夫·莫里斯 / Steve Morris | 饰 杀手
9 M, Y" ~" J6 p   阿伦·西尔曼 / Alan Shearman | 饰 Australian Group #12
' A& s3 m  w' F+ @, g$ s$ j   格雷格·梅洛特 / Greg Mellott+ @. j' ~* S% w4 v3 T9 G/ i, l# [
   肯德里克·休斯 / Kendrick Hughes | 饰 Australian Group #7
% `0 a' D) P2 b: \( p2 F: V% Q   布里奇特·霍夫曼 / Bridget Hoffman | 饰 Australian Group #5  L  G1 F2 o  ?: k4 n, s3 q+ Q
   段伟伦 / William Duan
& c/ T1 @) U- t' S$ M  h   吉恩·吉尔平 / Jean Gilpin | 饰 Australian Group #4
; E0 v6 T- E  ?7 i   尼尔·迪克森 / Neil Dickson | 饰 Australian Group #23 B" X4 Z/ e' j! d& _! v! o
   苏菲·福米嘉 / Sofie Formica | 饰 Australian Group #3# S; v7 a) y. b5 v1 @
   安德烈·胡勒斯 / Endre Hules | 饰 俄罗斯将军1
/ [; U4 X. d1 N* }$ W  D: N   黎强根 / Rocky Lai
: E1 g, S$ \2 s4 ~  @   李元霸 / Conan Lee
3 e- `" \" z2 a   内森·琼斯 / Nathan Jones
* z! |' y! H/ G' S/ v2 b   诺娜·格丽莎娃 / Nonna Grishaeva5 \, [* O' R7 d1 P: P
   马丁·贾维斯 / Martin Jarvis! u: O; {3 j: B# [& @* y; T
   尤里·彼得罗夫 / Yuri Petrov
$ _" S' g$ M4 y4 M. ?, i9 D: W; b   保罗·佩普 / Paul Pape
- N' B; w: p, |. _6 z   伯顿·夏普 / Burton Sharp
% e& |7 f8 N2 n5 a" f   亚历克斯·维多夫 / Alex Veadov9 a3 k; ]( O( c8 N' R% c
   拉里莎·埃瑞米娜 / Larisa Eryomina4 e1 B9 [- b- p& p  C0 E- \1 S
   薛春炜 / Ailen Sit
+ [5 Y2 J2 @: @. y: U. k. J8 F   罗莎琳·艾尔斯 / Rosalind Ayres
# f$ H. G, x0 T- A   奥列格·维多夫 / Oleg Vidov; V# T5 C* u5 S4 j
◎编 剧 格雷格·梅洛特 / Greg Mellott
, s& h3 r, I: x% Y; L, s1 n  y: P2 t   唐铭基 / Elliot Tong  k6 z$ K9 Q' `2 T
   唐季礼 / Stanley Tong" _8 I. i# }( [( t* w+ k
   尼克·特拉蒙坦恩 / Nick Tramontane
4 W% u5 w3 k5 F9 V* ~, G◎制  片  人 董韵诗 / Barbie Tung
$ l) A% Z8 g7 j2 a" t+ r) T% p   Pavel Douvidzon Pavel Douvidzon
- r! O7 `( k; i# {. f   何冠昌 / Leonard Ho9 Z" E9 b1 z7 \8 R" _% R8 H
   Barbi Taylor Barbi Taylor
6 j7 t; T9 M1 {! D◎音 乐 王宗贤 / Nathan Wang) u3 ]) q; P) Q; }" r+ n
   J·彼得·罗宾逊 / J. Peter Robinson
" r& ?2 O, f6 W1 E◎摄 影 唐季礼 / Stanley Tong
. n& ]$ U0 u6 @5 O2 V7 Q   马楚成 / Jingle Ma# M  R7 U- H5 P
◎剪 辑 张耀宗 / Peter Cheung
8 r, Y4 s! p. T5 a- G   邱志伟 / Chi Wai Yau) M) T8 ?2 d& Y6 t" k
◎美 术 黄锐民 / Oliver Wong
) O# M8 Z; I- j# S% m9 ?   Brent Houghton Brent Houghton) D. d. z& {) r' }% S" n
◎化 妆 仇小梅 / Siu-Mui Chau
; E$ J* D3 i8 ?- U: u   文润铃 / Yun-Ling Man
8 V. r% l! R% a. @1 D) u* y5 q   José Luis Pérez José Luis Pérez
! i% w7 {7 N7 J% q/ T" F. J8 U◎副  导  演 郑伟明 / William Cheng1 l) ]' ~+ F' I; T1 S" i# c
◎动作特技 成龙 / Jackie Chan# r! z4 Z6 w) e
4 q* y$ j# P9 H, n  X% @2 S+ a
◎简 介 
) d" ]# L, {/ ?$ A8 h* X2 ~7 u: X2 I8 F
 这次,国际警察陈家驹(成龙 饰)受到美国中央情报局的委托,调查一个国际核子武器的贩卖集团。上司与家驹开始都以为是天荒夜谈,他们根本不相信有什么组织能从黑市里搞来核子武器,认为调查的只是一群乌合之众。然而,当家驹跟踪疑犯徐杰进行交易,进而意外发现了乌克兰的核弹基地,他才意 识到事态严重。3 `, r3 [& V" `( g7 ?7 n* W8 E# P! `
 交易的双方发现了家驹,他逃走时失足掉入了冰湖,幸得俄军相救才侥幸活命。家驹恢复后俄军上校格里格派往澳洲追查徐杰的妹妹安妮(吴辰君 饰)。但家驹刚抵达澳洲,就遭到了当地黑帮的追杀,家驹隐隐感到事件背后不简单。
; y' F- J1 C1 B$ K& {5 ]; F, y2 s# l/ a! l6 _
◎获奖情况 
* y9 G1 f8 E6 M4 G4 r1 A3 R! n7 }1 R8 B* x
 第33届台北金马影展 (1996)( u# B/ Y5 F: B( Q( t0 T! C6 l
 金马奖 最佳摄影(提名) 马楚成
" s* M# w: e: F8 i* P 金马奖 最佳动作设计 唐季礼
/ j( T& j+ Y& R7 H 金马奖 最佳剪辑(提名) 张耀宗,邱志伟
$ o% P1 }- T' I% y
) V" e7 @1 f3 u- k 第16届香港电影金像奖 (1997)
3 R" M" H5 U4 U$ q& \4 m7 {3 e 最佳电影(提名) 董韵诗$ X6 U4 E  V# ]
 最佳男主角(提名) 成龙
7 p' j# p/ ]% Z 最佳新演员(提名) 吴辰君
4 l) S& B; H* P 最佳剪接(提名) 张耀宗,邱志伟! X! i. f* N% u- m: m$ Q. n1 |- X
 最佳动作设计 唐季礼
- a  w/ B3 d, Q2 w! A% k- q) w0 d. [1 g( T
Quote:
General" a- Q! F4 Q2 a# x
Complete name                  : Police Story 4 First Strike 1996 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4. Y* v( C3 f# u/ F
Format                         : MPEG-4; K( k! p, q2 R9 H
Format profile                 : Base Media
  J, z& \. j) m2 l  `: H( P( @Codec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)  I0 }6 e% q7 B
File size                      : 2.40 GiB
0 Y  q1 n5 Z4 K- h1 N" tDuration                       : 1 h 42 min
" o9 N% D/ b4 F% I. y; [Overall bit rate mode          : Variable
5 f& W  O4 ?& ~9 wOverall bit rate               : 3 351 kb/s+ U# S( x8 P* O6 p9 g/ Z
Writing application            : Lavf59.16.100
6 h. i6 Z6 A/ p+ d# y! B0 _8 u: y* ~$ J8 w! h$ h8 k/ p. ]
Video
0 T( d8 A, O% q, h) nID                             : 1
, \/ w/ y7 G, l* l" o: w) R  b% bFormat                         : AVC
; P! [9 W! R) c2 |Format/Info                    : Advanced Video Codec+ I& i  H- B0 |: G4 m0 q% }
Format profile                 : Main@L4
+ _8 {) t7 q( A0 PFormat settings                : CABAC / 4 Ref Frames+ ]7 ]* w3 v0 Y; k! z  P+ A
Format settings, CABAC         : Yes; @5 b7 B2 h( M4 w( w$ S
Format settings, Reference fra : 4 frames" W8 N% q& P: d0 B
Codec ID                       : avc1
! s1 V- R# ?6 o% `% }1 `  gCodec ID/Info                  : Advanced Video Coding
9 A% \3 V: R0 jDuration                       : 1 h 42 min2 M* c. F8 ?! v2 l, s
Source duration                : 1 h 42 min
6 l. M5 [4 _% s) r% v" W" yBit rate                       : 2 954 kb/s
; \5 H5 }. }* `Maximum bit rate               : 3 091 kb/s
1 `# i1 X/ D! k0 Y$ c5 L# _; sWidth                          : 1 920 pixels1 [' g9 @" A) d- O! C: s: _# d
Height                         : 802 pixels
* o3 y1 n. Y7 v/ M/ p) g! a6 xDisplay aspect ratio           : 2.40:1" |% M# N4 }, E2 I# K! g) W1 r
Frame rate mode                : Constant2 b. |; c0 M; p  h- o6 p  t  R8 u
Frame rate                     : 25.000 FPS# ~1 z. Q" m+ [: g' {) t0 _# Y
Color space                    : YUV
: `6 f4 {7 g, _0 c7 R. FChroma subsampling             : 4:2:0
+ L. \7 S' Y3 N/ xBit depth                      : 8 bits
3 p# _  N1 Z; H) \Scan type                      : Progressive
% b& {. v! c# j& `2 _* ^" `& [Bits/(Pixel*Frame)             : 0.077# b: h6 R6 I3 r
Stream size                    : 2.11 GiB (88%)
0 S# Z* q5 v) I7 U$ |Source stream size             : 2.21 GiB (92%)9 ?; \5 i- v2 k6 j) Q
Codec configuration box        : avcC
6 M6 _! H& E+ @5 O5 W# F* J
2 w6 q) `( N5 F9 U9 r' m& XAudio
& }4 X+ t2 l& Z9 E/ @ID                             : 2- J' {/ @4 ?! j+ @; r3 m9 I3 ~
Format                         : AAC LC
" h4 Y4 m3 ~0 X; _  t  XFormat/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity8 Q0 ?" `. H! I9 w
Codec ID                       : mp4a-40-2, T; k$ |& `: |: ^3 s
Duration                       : 1 h 42 min
4 x1 P* ^1 @/ k6 k/ M, @* ~Bit rate mode                  : Variable! P. _- x1 h, [6 W8 Q: v/ B5 I" s
Bit rate                       : 256 kb/s / 256 kb/s
. L( T: Q% G" r) c1 j, r* e9 OChannel(s)                     : 2 channels
! P3 h+ H5 k2 K2 z; |! aChannel layout                 : L R
8 `( H% t% m: i3 K6 RSampling rate                  : 44.1 kHz- m: [+ W+ ?& h7 X5 T. S* i! E5 c, c- l
Frame rate                     : 43.066 FPS (1024 SPF)! V* i) \% _9 {3 S
Compression mode               : Lossy
7 Q# c. W$ L; O5 x; x: eStream size                    : 186 MiB (8%)
% P1 l2 t/ H+ {* c3 _Default                        : Yes2 K5 t: L7 C$ }( O* t2 K6 e
Alternate group                : 1
5 r4 o9 S( P0 h* R) c8 r$ W

5 z& b& s" d3 N# `- m

, R! b! H) \0 l1 E. J- o                               
登录/注册后可看大图

) M3 C* K  \* x5 E

5 U+ o4 |" b% x2 E' T9 I                               
登录/注册后可看大图

* w# E4 C; b: |2 e1 u

1 J' A, `* }0 p) F; a! M# f; A                               
登录/注册后可看大图
; w9 n% H+ F; i2 H* L- W

( d! d3 k( J) e* U- a3 e& q                               
登录/注册后可看大图

5 W+ S7 N3 j, f2 B+ Y# n+ A% y: L8 V- [! ^  m4 D4 j) C- |
, t" w& h+ f" k9 R6 B: K9 X
郑重声明:, [; m1 ?8 Q) f0 k3 y8 L4 l. M
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

7 d8 a- g9 t! a4 i4 [5 q! v
, X* `/ o' D$ c, A6 F
% ^. b$ }2 ?) F. j4 l2 H百度网盘
6 r# `7 l2 A% {) x1 s( r& a5 V; x0 H# \$ j  ?/ A

3 g2 A" ]# u: D8 F  v/ I. J7 }6 l, d
. E* O% l3 W9 S8 m, E" m' E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-4-22 17:47:28 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-23 00:50:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-23 01:16:04 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-24 00:02:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-24 00:11:36 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-24 00:19:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-24 10:52:54 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-24 14:15:15 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-25 10:05:22 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-18 10:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表