HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 247|回复: 10

[1080p] 飞狐外传[国语 无字幕]The Sword of Many Loves 1993 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave 2.47G

[复制链接]
发表于 2022-4-22 11:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
" M4 v# q! l& j6 S  |8 v2 D0 G: W
                               
登录/注册后可看大图
9 K% M7 U5 D9 f+ V# j; O' M: C
◎译 名 飞狐外传 / The Sword of Many Loves
" b+ B! v8 _$ T% D◎片 名 飛狐外傳
: c0 X6 l/ @' n% _7 _◎年 代 1993
. S& \8 K; `4 y% l8 m" e1 t◎产 地 中国香港3 E) z% L* L* q# r
◎类 别 动作 / 爱情 / 武侠 / 古装
" B0 R5 x' @" f1 k◎语 言 粤语( y5 B8 o1 y$ D, k
◎上映日期 1993-08-202 U0 f6 {' m4 v) l. f! W" L7 z
◎IMDb评星  ★★★★★✦☆☆☆☆$ I1 R: x8 v. v) y; E
◎IMDb评分  5.5/10 from 105 users: n. V* {- c/ f! B+ a4 X
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0104246/) w% H! d% X3 g. E& r5 l
◎豆瓣评星 ★★★✦☆% q* k8 a# ^) N( m
◎豆瓣评分 6.6/10 from 4,091 users
  s0 r6 [* U; m/ J$ n" Y◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1300204/+ l$ b/ t4 Z3 T$ z
◎片 长 111分钟+ Z7 ~/ \6 U8 U: {( L1 [
◎导 演 潘文杰 / Man Kit Poon
( `; Z& Z: _6 u◎演 员 黎明 / Leon Lai( n) E" Z  e* x( n0 D
   李嘉欣 / Michele Reis! o/ ^/ y6 x# i( R+ K6 c2 u( o7 T! Q
   张敏 / Sharla Cheung' {% S$ A1 L: |; P9 K+ l
   徐锦江 / Elvis Tsui
" @5 g* u4 F& ?* B' u6 W( T% k6 v) D   何家驹 / Ka-Kui Ho! `1 B$ t6 s1 X# `7 r
   苑琼丹 / King-Tan Yuen' W1 X6 H0 H: F0 m8 l% a7 i
◎编 剧 麦当雄 / Johnny Mak% A, H; p! A' y; q+ g2 G
   萧若元 / Stephen Siu
) L! v1 Z1 U" C) U- O; _9 O   金庸 / Louis Cha
, \$ w1 v4 Y; s- y# V: U' O1 V3 ?   李英杰 / Ying Kit Lee4 v+ ]9 H4 m6 v; ]; C1 J2 C
◎制  片  人 麦当雄 / Johnny Mak) v$ `4 _0 {) k; ]# @5 K
   萧若元 / Stephen Siu; X8 I& C6 T3 u
   乐易玲 / Virginia Lok$ n6 W, v& n, y- R& _& W
◎音 乐 胡伟立 / Wai Lap Wu
$ l) ]+ }) I8 {" T& {: D◎剪 辑 樊恭荣 / Kung Wing Fan0 }/ s* a8 L0 X# Y/ ]' f" o9 h
◎动作特技 马玉成 / Yuk-Sing Ma
& J, l# e& d  x) t/ P   谭镇渡 / Tony Tam Chun-To
* u- Y+ N1 ^1 N/ [) n" |9 ]◎其 它 邹文怀 / Raymond Chow4 }5 |( r% P$ i2 S
: Y* q# \  E# s. K2 E: T6 a
◎简 介 
& G! |. {2 y7 f, A+ {2 o3 r4 w5 f+ W( g- Q; D/ b
 自幼父母双亡的胡斐(黎明)随家仆平四在砖窑场隐居,为避免被人认出遭遇伏击,二人在人前总作平凡人打扮,但私下胡斐却是刻苦习武,终练成胡家刀谱。
7 T, j; x( U3 e# c5 n! W 得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天(徐锦江)之子燕子胥逼害,胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙,但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时,遇上行踪飘忽的袁紫衣(张敏),被其吸引,不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼,为救她,胡斐向药王传人程灵素(李嘉欣)求救,却引来另一段恩爱情仇。# G; [9 y+ a5 A/ s

' z9 N9 z( x# f1 h
Quote:
General
2 D8 n! X. I0 d! J" k  H0 `! K- \2 }Complete name                  : The Sword of Many Loves 1993 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4; y) c+ o( q  n7 n7 ?
Format                         : MPEG-4) w) v4 G* v, l) |1 [
Format profile                 : Base Media* u" w1 D/ a% R2 C3 Y7 s2 ~
Codec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
/ ]2 g5 m& Q/ C! {( E+ JFile size                      : 2.47 GiB
5 H! X0 `- \* iDuration                       : 1 h 46 min2 C6 X; O( i5 Q
Overall bit rate mode          : Variable
' L3 X3 ?3 R3 COverall bit rate               : 3 321 kb/s; {9 z5 I$ v4 w9 E5 l
Writing application            : Lavf59.16.1000 y2 c, ~" U- U% H, H
7 E, A8 H* r; I# P/ o
Video8 `/ g2 F4 f3 O0 z4 G3 L9 }9 e
ID                             : 1! B- y( x) W% r; Y1 S! J: q/ W
Format                         : AVC
6 }: U' A( U( u8 h/ q1 ]6 e- b, eFormat/Info                    : Advanced Video Codec
7 O1 ^3 Y- V' @% t: u. qFormat profile                 : Main@L5' b: _3 C9 }) l6 _% {+ c  o
Format settings                : CABAC / 8 Ref Frames" }7 u' z, B1 `  w1 f# R
Format settings, CABAC         : Yes$ B7 |3 |5 o, [$ F, Q
Format settings, Reference fra : 8 frames8 v' [7 I3 K: Z, Z/ a5 c- x4 z8 Q
Codec ID                       : avc1
( M# C8 p0 i9 h' pCodec ID/Info                  : Advanced Video Coding8 i! b& N+ ]0 i% h- S7 f
Duration                       : 1 h 46 min
8 k! L2 Y0 u% L* ~Source duration                : 1 h 46 min8 k! M+ b- |, F3 c& c9 d# `
Bit rate                       : 2 924 kb/s
) k& M# C5 l! v# @: J) kMaximum bit rate               : 3 060 kb/s
; [$ T8 g) R# ^Width                          : 1 920 pixels+ J4 ]; a$ l; O) ~2 M: L
Height                         : 1 080 pixels
4 e! O# z) q% s) ?6 u" BDisplay aspect ratio           : 16:99 {+ ]/ `! A9 _- a2 o, ~
Frame rate mode                : Constant4 B0 K0 u' Q& K5 `$ h) m
Frame rate                     : 25.000 FPS* I* ]2 t& d  y  |7 \" L: U
Color space                    : YUV
$ L- R, i& X3 _4 B- \! i- YChroma subsampling             : 4:2:0
" }! o: a) Q& S: W" gBit depth                      : 8 bits
4 N# `% ^4 u" O1 G7 G0 C1 h% ZScan type                      : Progressive5 M1 Z* q; S. k8 R/ ^0 R; z
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.056
) R& N8 d5 m$ G' i2 B8 x  i! BStream size                    : 2.17 GiB (88%)
  \+ _1 F( i% j" ZSource stream size             : 2.27 GiB (92%)$ a2 t+ E0 Y1 x% G
Color range                    : Limited
1 z) [9 u8 ]' V, X% SColor primaries                : BT.7094 |, e" J4 f: N7 d9 {* O: l5 f
Transfer characteristics       : BT.709* \; F1 ?1 n: Q: G* z
Matrix coefficients            : BT.709$ W5 T' I0 m" B+ r
Codec configuration box        : avcC  Q- t9 e" n7 b. j

: I& B* F3 r& M8 G: a  GAudio7 U- P' b* `. ~8 z! ?2 H4 @
ID                             : 2
* w1 M# t& r. ]Format                         : AAC LC3 o+ R  Z) Y9 q8 p
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
, h* j) e+ k# `' y' U' w& KCodec ID                       : mp4a-40-2" z8 x) b1 o5 X# y; B
Duration                       : 1 h 46 min
+ l/ K1 I% J+ U' U% W' FBit rate mode                  : Variable
: a2 ~" v# P, KBit rate                       : 256 kb/s / 256 kb/s
; d% J  |  @& w2 |" _% X1 w6 mChannel(s)                     : 2 channels3 M- H+ R$ B5 R8 `
Channel layout                 : L R
' r6 \/ P# t2 u, }& d; kSampling rate                  : 44.1 kHz
9 h* G0 m' ]- O* {0 H- FFrame rate                     : 43.066 FPS (1024 SPF), g1 [9 |9 z, Y% U  S: [  _
Compression mode               : Lossy
! m0 n' Y; t( X6 @Stream size                    : 193 MiB (8%)( C' N: X* `# I+ H& r  J
Default                        : Yes  G2 |6 ^- [" y+ a& }, x0 h8 v/ U& G
Alternate group                : 1
0 E# R8 J& S& n/ M( q" x2 f  e. t

& S) N3 A% t  I! @

* e- x4 M. O3 A2 R9 V' ]8 p5 ]                               
登录/注册后可看大图
; p2 X+ ^; x9 g5 _
; q) }; C/ k9 J6 `. ]
                               
登录/注册后可看大图

- w% c  {3 T0 b: o
$ L- Q9 l" f2 I7 A2 ^
                               
登录/注册后可看大图
! u/ J0 x2 ?- ]; i& D4 k4 D7 E

, l3 i2 e  R6 u" C* y- y! K3 P& x' G3 |$ E6 T. Y* K/ p# T% b
郑重声明:& R! G7 a" e. b: I# H& |4 x. m6 g
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

8 k  a( @, r6 H) x1 O" K3 ?/ J0 f5 ]

. x* _7 g% [. T/ u, k百度网盘+ k0 C; o  {" F4 X: d

6 D) h5 n8 y: ?0 m7 ^. E8 k7 h/ y

) b% f% A, A+ f) p
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-4-22 12:34:54 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-23 07:23:00 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-24 10:47:08 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-26 09:24:33 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-27 00:02:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-27 02:45:56 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-4 18:56:43 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-6-4 20:16:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 14:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表