HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 75|回复: 6

[1080p] 妖怪都市[国语 无字幕]Wizard‘s Curse 1992 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave 2G

[复制链接]
发表于 2022-4-22 11:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

% g+ D& s/ \% J; \9 S4 h2 X                               
登录/注册后可看大图

; [  S! q" P: x& [+ }◎译 名 妖兽尸王 / 雌雄僵尸 / Wizard‘s Curse. g2 [, `. Z  O* d& O) j0 ~
◎片 名 妖怪都市% L" Z# L0 T' @' R* Q( s( b
◎年 代 19929 X- f( A& a. C. h2 L
◎产 地 中国香港
5 u5 q* m( V+ \0 O5 ^$ y; {◎类 别 喜剧 / 奇幻
" M( b/ R6 R' C4 D( e( t◎语 言 粤语
$ Y3 b; s! c# ^( Z◎上映日期 1992-06-19
+ p( f  N1 s6 K. f  ^6 H; M◎IMDb评星  ★★★★★★☆☆☆☆
0 @/ V. K4 B: t" p! _◎IMDb评分  6.2/10 from 80 users
% |; P! K, e- _3 O8 b◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0105868/5 F6 r! g! E" r3 @
◎豆瓣评星 ★★★☆☆
& g# i! o; |3 k) b5 T5 [  a# D◎豆瓣评分 6.4/10 from 4,642 users) m& m( \3 E, X; n3 x( E; F
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1302033/7 S9 g+ I! L; C0 \6 B" C. h
◎片 长 93分钟
( B9 ^1 X: U8 d5 @1 M8 V8 D◎导 演 袁祥仁 / Cheung-Yan Yuen: h! K& U5 N  f  e2 E6 y/ `
◎演 员 林正英 / Ching-Ying Lam
$ F0 {' T5 G" ?5 o% N- V+ M; \1 e   陈雅伦 / Ellen Chan | 饰 林小婷3 [5 |2 V5 d/ E3 G3 ]) `
   张国强 / Kwok Keung Cheung, @# o! I: Y" W8 h
   徐曼华 / Man Wah Tsui$ s" z+ c" f+ Q! ?+ a+ U% _  X
   周比利 / Billy Chow
+ d* B! L0 I, m. g: H   胡枫 / Fung Woo
9 s1 t# V; a' G, X( p& j( t  s2 p   曹查理 / Charlie Cho
9 q- r. k# r0 U0 ]   朱咪咪 / Mimi Chu# U& \) C0 N/ J, a9 P/ }
   袁祥仁 / Cheung-Yan Yuen% ~1 `: j* t9 x6 j* O/ ^
   罗维 / Wei Lo9 I  `  H' e- D5 u. R
   伍国健 / Kwok-kin Ng
" G5 U) |" _; ?# U   冯国辉 / Rankie Fung1 g" ^1 m. }1 ~6 ]3 n
◎编 剧 王晶 / Jing Wong5 n% A; q: b. D- W4 r$ L" V
◎制  片  人 王晶 / Jing Wong7 n1 I% {3 `$ a1 v, q8 {) e7 Z
   罗维 / Wei Lo( D1 J. O7 }/ l6 O% D3 o
◎制片管理 邹义训 / Yixun Chow
- H5 a' z# Z' O: Z5 d0 J, f" R◎动作特技 谷轩昭 / Huan-Chiu Ku
+ O; e( ?! G' {  ]0 {% T* r
8 P1 c/ X: p0 @  z/ x+ U2 r) m# q6 {◎简 介 
% W1 W- a- F# Z% A' @/ V) z
/ y- Y$ u5 P& s1 t 香港道士林正(林正英 饰)远赴泰国,施法帮助泰国警方制服了雌雄降头大盗金莎与乃密(周比利 饰),岂料两人的尸体被其师父盗走并炼成强大的阴阳同体尸,且阴阳尸只要获得出生于十灵时的女性便可以成为无敌的至强魔尸。林正返回香港后开始为担任实习医生的女儿林小婷(陈雅伦 饰)的交友问题头疼,施法令觊觎小婷的色狼男医生原形毕露。与此同时,阴阳尸来到香港向林正寻仇,林正师兄被害,不敌阴阳尸的林氏父女选择报警,警探大B(张国强 饰)与林小婷有嫌隙,于是趁机数落父女二人,随林小婷至现场勘查的大B在阴阳尸攻击下一败涂地。林氏一家和大B苦思降服阴阳尸之法,而出生于十灵时的小婷与大B其实就是战胜阴阳尸最强大的武器……
% ], a0 c7 b* I* C& c6 Q5 T' _- Q$ R$ _# D
Quote:
General
) i, s' h& ]! T8 VComplete name                  : Wizard‘s Curse 1992 WEB-DL 1080p H264 AAC-Dave.mp4  P( D7 O+ f; @3 Y/ q# o
Format                         : MPEG-4
  s/ n1 Y* z2 R: x5 G+ sFormat profile                 : Base Media
. v6 d7 r4 j& A, X9 PCodec ID                       : isom (isom/iso2/avc1/mp41)" j/ J' U2 p* C
File size                      : 2.01 GiB$ Z4 v+ t) T* o# i+ V/ J$ C
Duration                       : 1 h 26 min  z/ D; W. T6 T' ~* Y3 k" A5 a
Overall bit rate mode          : Variable
1 O" ?' p" o$ X6 ?6 m2 v7 ?Overall bit rate               : 3 327 kb/s, G. {  S% G  m' ?- I# Z
Writing application            : Lavf59.16.100
: X4 [, p% k3 j3 S. H! |1 K% S6 e# k8 N4 r* X$ L8 d9 j+ @; n0 w
Video2 f+ a) I, |5 [, E
ID                             : 1& B5 z9 ~7 w7 n7 c! ~
Format                         : AVC
3 k1 [% z; [! U& O5 q4 KFormat/Info                    : Advanced Video Codec. T. E) J0 m0 ?  J4 {4 E
Format profile                 : Main@L4
- _" @  E( \5 r6 u* ZFormat settings                : CABAC / 4 Ref Frames
* d" D. @% L/ F4 aFormat settings, CABAC         : Yes" P' ]& [+ Z$ C/ [& k
Format settings, Reference fra : 4 frames
, H0 i: D4 g0 BCodec ID                       : avc1
# ^' b  J- j+ @5 Z; h8 M' lCodec ID/Info                  : Advanced Video Coding) d; w$ \7 \6 s0 g; h
Duration                       : 1 h 26 min- V0 w  I6 X. ~2 B. l
Source duration                : 1 h 26 min9 C7 ~# m6 q8 F) K0 N
Bit rate                       : 2 930 kb/s2 \" I7 ^) t- y1 N
Maximum bit rate               : 3 067 kb/s, S- Z- g% y+ {' h+ [
Width                          : 1 920 pixels
# A. E- K  ~& ~4 c( C) lHeight                         : 1 080 pixels; n& G6 d6 E' X. K  q$ \) d% C: _' w
Display aspect ratio           : 16:9
+ G1 I' h5 X3 m3 qFrame rate mode                : Constant
# m5 n" U6 j; T3 }Frame rate                     : 25.000 FPS9 J" p7 `, H5 y% {2 {
Color space                    : YUV. d7 J- d7 v$ f# k+ S1 q
Chroma subsampling             : 4:2:0$ `) t' ], Z' a( I
Bit depth                      : 8 bits
2 V9 n0 U% x& \, ^7 j7 rScan type                      : Progressive
/ L( |& c' C% \1 @+ i( }) iBits/(Pixel*Frame)             : 0.057  b: X. ^* p3 _" M$ q, |7 L
Stream size                    : 1.77 GiB (88%)# ]8 b. B3 F5 b) ?- M$ ~8 o& G
Source stream size             : 1.85 GiB (92%)7 O4 u$ i- ?. L
Color range                    : Limited
  h- I: M; @% c2 N! l0 BColor primaries                : BT.709
3 H' t$ I- h# M) F5 S$ BTransfer characteristics       : BT.709$ A" }* @. [  M8 E
Matrix coefficients            : BT.709
5 b# S* d. `: {  Y. @) vCodec configuration box        : avcC5 T: @# h3 ]2 u0 n  l

. y; Z2 S9 z, O. f/ OAudio* P( b+ q' b1 o, J' }' z( d
ID                             : 2/ L# ~9 Z( ]  i3 R6 e9 p
Format                         : AAC LC8 Y7 X+ I- u" Y* U1 P7 r
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
: m1 \' \3 ?5 n# B- yCodec ID                       : mp4a-40-22 M; D( `) ?0 N4 f
Duration                       : 1 h 26 min
, o  ?; l- k$ g% z7 XBit rate mode                  : Variable" a$ k# W5 c! q6 l3 f* q
Bit rate                       : 256 kb/s / 256 kb/s
! m7 N+ p+ T% I# Y3 e% x% b: KChannel(s)                     : 2 channels
0 f( K2 k. @" f4 K& h) b9 b/ u  y% EChannel layout                 : L R" b1 _! u3 F* g
Sampling rate                  : 44.1 kHz2 A) ~3 f3 V7 ?& E3 ^& n) h
Frame rate                     : 43.066 FPS (1024 SPF)
5 `( W" V4 f; NCompression mode               : Lossy
4 B! t. o. M1 y2 G2 xStream size                    : 157 MiB (8%), q! E: `' D3 ^5 |" {
Default                        : Yes. e( }$ T$ y# c' l- ?, D: S
Alternate group                : 1
$ C4 o2 E: v/ {6 j% L3 z

- j9 q5 Q" D5 E0 a

0 J. i$ f' M3 w8 M+ T                               
登录/注册后可看大图

2 z! L" w2 ^$ o: F  W

  D# V. S+ q/ I0 ^1 [                               
登录/注册后可看大图
/ S9 q/ R1 v4 B7 p8 S1 ~& _

! ]- u2 |+ t+ g. R. s: f                               
登录/注册后可看大图
. }, j- K# q8 ?2 u" U/ X

; {) \! f; v7 u8 f+ Y  `! @, A* Y; I% P% s' O8 I2 I

' u0 P4 G# v0 g# |& j& @4 t
郑重声明:! }% o7 @5 M- }- Q0 @) G! C6 f, N
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

9 k% k. W2 j9 g/ `; J- ^" d
% P0 a9 H7 I% q+ N, a2 G
7 {! Z0 h. U" M1 L1 n7 _7 `百度网盘
+ L, V% g: X# M1 c! `" a- x/ z6 x. C/ {" Z& F

7 L. B, k+ K4 o+ y9 K, s1 Q8 l! V1 k* B2 E1 A! ?+ k
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-4-28 08:38:19 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-28 09:20:23 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-29 00:03:53 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2022-4-29 08:42:24 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 01:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表