HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 25|回复: 1

[1080P和1080i] [J2][锦心似玉 全38集][1080i/每集约1.6G][国粤双语 繁体中软字][TS][百度]

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2022-2-10 12:26:56 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
+ D  \2 A2 L: b3 ]
                               
登录/注册后可看大图

: c: {( l7 L$ B1 V, @

4 B& x+ |( ?3 _7 \' S& ~! ]                               
登录/注册后可看大图

/ P0 Q6 _2 h, X, _. @, B  M& h

" W9 C% A' {# p/ g! |2 ~                               
登录/注册后可看大图
$ h* o! c) q; n/ T6 e' s: \
6 _9 o" r& y* A7 C5 I; O
                               
登录/注册后可看大图
( m3 I: l2 ^* ~
1 J# @* v& p3 b& {  w- F( x, ?
                               
登录/注册后可看大图
" T) o+ l: a! M3 D" D# }3 K
* x3 |+ P$ a# g, s
◎译 名 The Sword and the Brocade / 庶女攻略 / 默言花事 / 罗十一娘 / 锦心似玉
: ?" c% L" b9 G$ Z- ?$ F◎片 名 锦心似玉
( l" ~1 o, }  g! X. f8 V◎年 代 20214 y  B1 W( M0 Z
◎产 地 中国大陆- O) G% _2 p; g
◎类 别 爱情 / 古装
1 ?( P# f" N* p& m◎语 言 汉语普通话  q/ I$ V) G$ i
◎上映日期 2021-02-26(中国大陆)
: m! H( F, y- w8 \& }* b. U◎IMDb评星  ★★★★★★★★✦☆
2 A4 [" ^/ S2 V, {6 ~% ]+ e- }$ @0 Z% r◎IMDb评分  8.4/10 from 75 users
* m6 o' r+ z9 }0 U◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt14236200// q* ]: |% H# c$ T
◎豆瓣评星 ★★★☆☆
, Y( g! A7 @. s9 X& b# _& A& j6 t; W◎豆瓣评分 5.6/10 from 83,726 users4 t5 w, V! r2 }9 P. x9 {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34912917/  r, M/ q+ @' d: p
◎单集片长 
9 g" I( W8 W  }: c; y2 L3 }0 {◎集 数 387 M6 r+ m6 W" A; {. A
◎导 演 温德光 / De-Guang Wen
2 G) `% f. {9 I2 x◎演 员 钟汉良 / Wallace Chung | 饰 徐令宜
  D) P/ [# y0 a7 r, T' h   谭松韵 / Songyun Tan | 饰 十一娘" Q: d  k1 c) a3 ?
   何泓姗 / Hongshan He | 饰 乔莲房
/ t/ Y% v% w' n6 Y   唐晓天 / Xiaotian Tang | 饰 林世显6 o; Y; O: A+ r) o1 J1 [% T. b
   吴冕 / Mian Wu | 饰 徐太夫人  l% t; C/ N' y& D0 L; t
   方晓莉 / Xiaoli Fang | 饰 罗大太太6 R2 I( u# W1 ~; H: P* j+ q* r
   颖儿 / Ying Liu | 饰 罗元娘- t3 z% t& ^6 z! _
   刘芸 / Yun Liu | 饰 文姨娘
7 p7 ?4 Z0 r$ F4 L   李晟 / Sheng Li | 饰 秦姨娘- S4 q7 o7 u0 i# i3 T- R" O: B
   斓曦 / Lanxi | 饰 简师傅- t5 G: G# l+ k
   丁洁 / Jie Ding | 饰 冬青
) E7 e3 y: _6 h( z! o# q* P   孙雪宁 / Xuening Sun | 饰 琥珀1 c- U4 g) K6 c! D
   郑好 / Hao Zheng | 饰 临波
' z. x: B7 I2 j1 Q- A/ `# {   马伯全 / Boquan Ma | 饰 照影. u) C6 P. N( e8 g, r
   孙佳奇 / Jiaqi Sun | 饰 二娘
' S- ^, l2 H  r   虞朗 / Lang Yu | 饰 五娘1 G4 A' S3 Q  I3 f1 d1 X
   李芸 / Yun Li | 饰 丹阳' W+ S9 J) I4 k/ C
   崔尔康 / Erkang Cui | 饰 徐令宽, \2 U5 F9 t$ X  J0 m# w
   侯长荣 / Changrong Hou | 饰 罗老爷5 j! e* @+ V5 L4 E/ R
   马少骅 / Shaohua Ma | 饰 靖远侯7 L- R7 b3 [; H# k1 i
   彭杨 / Yang Peng | 饰 项怡真; z& R6 W& r/ H( _4 H% R- q
   傅淼 / Miao Fu | 饰 吕姨娘
# U& U9 W+ m3 h7 e7 a7 b3 u- c   黄曼 / Man Huang | 饰 区少夫人  h0 |* U; G6 n) i( X+ a6 _
   闫勤 / Qin Yan | 饰 乔夫人
8 X6 r+ H! ^' a' c) C0 b   强宇 / Qiang Yu | 饰 王煜, L$ W- K+ p! _7 w! K
   龚珏睿 / Juerui Gong | 饰 徐嗣谆
; w. F% Y' Y6 S( F   傅铂涵 / Bohan Fu | 饰 徐嗣谕
5 b1 ?6 m, z! O6 o& y3 V2 N4 Q   古斌 / Samuel Ku | 饰 钱明
0 A$ I3 |/ J/ S   张博鑫 / Eric Zhang | 饰 徐嗣诫) B6 C/ Q1 ^. o
   沈雪炜 / Xueweo Shen | 饰 李尚书
4 v# A& y0 P$ }0 X2 B$ R: X$ z% ]   李斌 / Bin Li | 饰 周大人
& }+ G8 F# }+ o/ `# T% X7 f   朱丽群 / Liqun Zhu | 饰 刘妈妈
0 t" o4 i' \! M, [7 o6 I- ?  I. \   秦越 / Yue Qin | 饰 钱母
1 N9 v( H) t5 o5 W  }/ G5 S6 `   程世宇 / Shi-yu Cheng | 饰 白总管* v$ m# Y8 O( x
   李佳臻 / Jiazhen Li | 饰 乔家女子
) z/ d0 V, q: |1 C& B( H% m, `. a' [   骆文博 / Wenbo Luo | 饰 莲颂- d2 C! t4 D; A7 @. {* s
   徐雷智 / Leizhi Xu | 饰 朱先生
+ Z9 z4 _- a. ^2 F' I   苏子珊 / Zishan Su | 饰 王刘氏
7 Y4 |$ L8 |. P) N) W5 S2 v% a   向俞星 / Yuxing Xiang | 饰 暗香
. P/ e, U& i& B0 i: F6 J% m& `1 q   罗泽楷 / Zekai Luo | 饰 安泰  `. R+ p/ }! |1 \! V5 p
   岳佳颐 | 饰 秋红
  E5 a; P8 {, R! b  t( n   金璐莹 / Luying Jin | 饰 金莲/ X) |( h) F, ^6 L2 f3 Z' D
   依灵 | 饰 木橼$ S8 M$ }2 M- b, }3 p* C2 [
   田淼 / Miao Tian | 饰 许妈妈
$ J* D( i# m# b! Y) r" m) x   顾珂嘉 / Kejia Gu | 饰 罗大奶奶
- w0 D; K1 G% U0 e1 i. X' v   刘国际 / Guoji Liu | 饰 刘医正
0 h* q. x4 H" I7 }7 q2 g   贾笑涵 / Xiaohan Jia | 饰 少十一+ n& C" m! W. t5 m+ Z
   银艺 / Yi Yin | 饰 小徐令宜
9 M# I1 f) C% `; u; E' J% J  ~" l   孟子焱 | 配 徐嗣谆* s6 i; k/ P( q! R: m* O
   钱文青 / Wenqing Qian | 配 徐令宽) r+ X% z+ H( i9 R1 ~
   李兰陵 / Lanling Li | 配 照影
3 X" ?9 U' T0 a0 e   王凯 / Kai Wang | 配 区励行4 h  a* d3 D9 ]" j3 n0 E
   褚珺 / Jun Chu | 配 杨姨娘) C0 H" W" Q7 O
   赵毅 / Yi Zhao | 配 罗振兴
* `" Z1 m1 ?9 D6 j: ]   陈张太康 / Zhangtaikang Chen | 配 林世显7 x: T* s2 f: P) w; t( r
   邱秋 / Qiu Qiu | 配 简师傅
- u* I- C9 R( e' V# e+ R& n   边江 / Jiang Bian | 配 徐令宜
) L# g; w0 l0 F8 ^   刘永刚 / Yonggang Liu | 饰 大管事, H, b/ A' q6 J0 [
   张杍涵 / Zihan Zhang | 饰 清瞑/ F4 V2 I" e4 X3 G5 i2 x# ?) C  h
   任婉婧 / Wanjing Ren | 饰 绣娘  T& f2 Q* X* v. n9 ]( [
   达来哈里呼 / Dalai Harihu | 饰 周显
3 Q# o3 w- N% r# |. W: J   井璐 / Lu Jing | 饰 周夫人1 F# P4 T3 x  ]: S% s2 W4 `
   陈芊朵 / Qianduo Chen | 饰 文少奶奶5 }- w7 m% Y( k
   钱芊伊 / Qianyi Qian" G" ?2 K+ m- r2 q& Y/ r- {
   白雨 / Bai Yu | 饰 杨姨娘) a: S, I2 X9 i7 A, n
   韦奕波 / Yibo Wei | 饰 王久保
, ], E3 y7 p2 {* F   何涌生 / Yongsheng He | 饰 定南侯
4 z$ y; Y! p* s, v   杨猛 / Meng Yang | 饰 陈阁老
% v& W' F( u9 `: l3 V1 n   李封乾 | 饰 江槐8 q  V2 r* J0 C/ h& I
   刘亚鹏 / Yapeng Liu | 饰 严纲* Y4 j* c8 f* \/ Z/ y
   杜和倩 / Heqian Du | 饰 杜妈妈0 L$ j9 d4 N0 ?6 R/ l
   韩帅 / Shuai Han | 饰 林杉" h% u. I) h. {
   闫金凤 / Jinfeng Yan | 饰 魏紫9 }2 G8 j# y5 L1 s% i% @6 C1 Q7 z
   任宇 / Yu Ren | 饰 区励行! V/ v5 L2 e& Y; I; H
   何苗 / Miao He | 饰 陶妈妈
! x0 f6 D, @. n  ]& Z   释臣伟 / Chenwei Shi | 饰 刘勇6 P* V  x- F. C4 M9 T
   严晓频 / Xiaopin Yan | 饰 王夫人+ j' }) C" C% D$ R. B! S( K
   谭琍敏 / Limin Tan | 饰 唐夫人
- v4 E- o0 u; V   卜宇鑫 / Yuxin Bu | 饰 万大显6 H: G% B7 D# k/ l. @5 S- f2 g
   谭建昌 / Jianchang Tan | 饰 任坤4 d+ Q1 U4 F+ a0 p4 e
   赵崇越 / Chongyue Zhao | 饰 罗振兴$ [) z' q! V4 ?" |) _# B. d& j
◎编 剧 程婷钰 / Tingyu Cheng
% h; V# X- ^0 Y" b$ P( z◎制  片  人 孙忠怀 / Zhong-Huai Sun7 W0 A$ [7 F: |& {) m9 M; c2 |
   赵依芳 / Yifang Zhao
* v1 @. A2 u) \$ h! [3 F1 m! }   刘智 / Zhi Liu
/ I5 D: e5 t$ G  e& I, V. t" c; o( ~   韩志杰 / Zhijie Han
8 P$ B5 I8 \2 l/ T   李尔云 / Eryun Li! P% `  P3 q# }2 R; G' T5 D
   徐颐乐 / Yile Xu8 A. X7 j! {) _" G3 n
   黄星 / Xing Huang- j0 I# X9 f: b) a3 c9 C; S
   楚飞 / Fei Chu
+ o$ i6 F# x* O3 I, L# T! q   吴义苗 / Yimiao Wu$ c' _! Q# Q4 W
   高小娴 / Xiaoxian Gao# O" `* a( D0 g' X- X$ g
   王思爽9 ]' g! \( j  ?3 b: k  r8 ?
◎音 乐 金大洲 / Dazhou Jin
) N3 c6 n! r- [) A◎摄 影 王旭光 / Xuguang Wang5 Z* j% d; |8 a) {7 I
   郑大为 / Dawei Zheng
& p6 Y$ T3 d7 ~' e, ^6 |, F   曹洪伟 / Hongwei Cao
7 ?  k- n% ?! L0 ^6 U0 @1 G# z- s! L◎美 术 邵昌勇 / Changyong Shao( G' H' K) P2 |" V0 ^/ n
◎服 装 陈同勋 / Tongxun Chen% ?& @4 b' [& J, v" ^. h2 B
◎副  导  演 杨小波 / Xiaobo Yang
' ?6 x$ S; T/ h* N: e, ]- L   郝清凯* e6 p* V4 T4 Y/ O4 c, [  N
◎动作特技 秦鹏飞 / Pengfei Qin
( o5 S# U( `+ Z0 y/ {. s/ @5 \# \- h" ]6 i$ o
◎标 签 古装 | 爱情 | 小说改编 | 2021 | 中国大陆 | 苏 | 网络剧 | 经典( y* ~- k/ y/ b1 L' M# z7 I
# b; L$ x* W0 B) \
◎简 介 
2 \" V$ ^( S/ c/ _+ o& O; U; M$ _
 明朝年间,庶女罗十一娘虽地位卑微却极有主见,认为女子眼光不应局限于内宅格局,她希望能凭靠精湛的刺绣技艺争取所向往的自由人生。意外嫁给永平侯大将军徐令宜后,她用乐观积极的心态对待身边的每一个人,依靠努力收获徐家上下的信任,重新执掌中馈。徐令宜被十一娘的种种美好品性而吸引, 继而为之动心。两人几经周折情愫暗生,先婚后爱相知相许。在丈夫的支持下,十一娘开绣坊仙绫阁,努力传承刺绣技艺。" d; b% a- ]- t% I
 而永平侯徐令宜,为维护家国安宁,改善民生,力挺开放海禁,经历重重困难。在徐家面临抄家灭族的滔天巨祸之时,夫妻齐心合力化解危局,成功护徐氏一族周全,最终促成开放海禁,至此海上贸易繁荣昌盛,沿海百姓安居乐业。夫妻二人情投意合,相信彼此,坚持所爱,一起面对人生风雨,书写了属于他们的传奇人生。
0 T2 U, W! |( A 该剧改编自吱吱小说《庶女攻略》。
郑重声明:5 J) {  m" h  G5 C9 s4 R
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!
* B* C) Q0 @8 j8 M+ i. U' g

1 W8 O4 z' L+ [* t  U# j
0 q* c! s7 k8 \百度网盘
/ d! _7 a& r' O- ?# N+ ?+ e7 X; Q" @" Y  Y! J( ~2 I0 e

9 A  `. q* E7 ~. j
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2022-2-23 00:05:02 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-8-14 15:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表