HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 216|回复: 11

[1080p] [1972][落叶飞刀][1080P亚马逊版/5.2G][国语 英文软字幕][MKV][凌云/井莉/李丽丽]

[复制链接]
发表于 2021-12-20 00:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1 W0 p1 i1 }- l2 d; f% P
                               
登录/注册后可看大图
; h# g0 |) ^8 z
; @+ J6 ^+ ^& M, \/ h* T  i
◎译 名 落叶飞刀 / Fists of Vengeance4 m" x* n# R, P) o' ^
◎片 名 落葉飛刀9 D/ d, ]3 @: b+ o$ i
◎年 代 1972
: J2 d  J6 G7 w+ D- T2 b◎产 地 中国香港
2 G& {! h" w" x; z; I◎类 别 动作
  c! |( N+ [  ]5 m◎语 言 汉语普通话
* T! b$ W" A! v/ Y8 `. t) t9 r◎上映日期 1972-06-29(中国香港)2 r8 I) w: v8 Y) m  ]7 {. q7 `
◎IMDb评星  ★★★★★✦☆☆☆☆8 C3 d; `) Q  X
◎IMDb评分  5.7/10 from 65 users
6 Q$ v' b: D& u  R8 y- b% A◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0882813/7 ?, A! B) W! k1 A; h0 `
◎豆瓣评星 ★★✦☆☆
4 v2 I9 H; n: j, ~& A◎豆瓣评分 5.3/10 from 146 users
1 J. R; `/ Z2 D. r/ \  T$ ?4 R◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2356972/2 t& p2 k( q5 o) W/ i
◎片 长 88分钟
% |- B, g4 c/ o2 G) _( E0 r◎导 演 张一湖 / Il-ho Jang
' Y* s0 V4 D2 x8 w1 j◎演 员 凌云 / Yun Ling/ H" y& @8 v$ T& P+ |. k' r  r
   井莉 / Li Ching
9 ?: A8 H1 A2 d. s) |6 |   李丽丽 / Lily Li; g, c6 y6 K; e7 P" j
   井淼 / Miao Ching
; F" m- V0 g  f' P+ W( `   金刚 / Kang Chin
: B5 W3 `* v$ N- V' D   西瓜刨 / Gwa-pau Sai
9 i/ |8 I1 f5 V% E5 M   金琪珠 / Chi Chu Chin
5 V# P- u- ]- L! {/ w5 w   朱由高 / Yao Ko Chu# e; M' f* N9 ~6 B
   陈国权 / Kwok Kuen Chan
# ?0 T+ p( U( u# G   石天 / Dean Shek
1 j% s" T% x. G; p' W   李允中 / Yunzhong Li' N  b4 e0 T; A9 R* J' a
   袁曼姿 / Man-Tzu Yuan
1 O9 I+ V( b6 A) Z. \$ U   詹森 / Shen Chan
2 B1 E2 H1 q5 c8 u* C6 w- C# N+ w$ G   李寿祺 / Sau Kei Lee
1 Z/ _0 l+ `/ v4 O  \# k. N6 G   陈燕燕 / Yanyan Chen
" ]9 i9 K3 `" w) B6 T8 B$ N* e   顾文宗 / Wen Chung Ku
7 G0 R, _/ d1 X& f, n1 m2 v7 N◎编 剧 钟国衡 / Kuo-Heng Chung0 R$ m- q% N! S
◎其 它 王永华 / Yung-Hua Wang; x/ D6 ^+ c% ]" K8 \; ?" C
- r4 x  @4 p( `# {
◎标 签 邵氏 | 香港 | 动作 | 凌云 | 张一湖 | 1972 | 井莉 | 香港电影
- a8 v# F1 L) @. Z+ e9 D& s1 L, M
◎简 介 
, t9 V5 x9 ~( i! x( p3 {# Q" o/ y9 R% ]2 I- l* X8 G8 W! {3 k6 ~1 T
 本片乃韓籍導演張一湖於1972年執導的功夫片,故事講述日本財閥小川(井淼 飾),為謀奪燕姓所有之森林,收買燕家的內侄徐千(陳鳳鎮 飾),盜取地契印章。後被燕老發覺,徐千竟將燕老痛毆致死。關甫凌有女月花(井莉 飾),與燕家小主人子飛(凌雲 飾),本有嫁娶之約,燕老死後,子飛雖愛月花,但鑑於其父與日人相勾結,國恨家仇,兒女私情無法兼顧,只得示意決絕……( p! [/ }  L4 k9 o2 \1 c
& J3 n  |0 t1 h
 1. Video9 G/ e0 C1 B0 \" q
 2. ID : 1
  # w* }( t% o9 o2 d  f& H2 t
 3. Format : AVC1 Y+ S( l, k: G) _, K: }" d; X
 4. Format/Info : Advanced Video Codec
  / q/ G9 S- y0 t) N9 e: s
 5. Format profile : High@L4
  ' I' \' r3 C, k; ?- H! F
 6. Format settings : CABAC / 4 Ref Frames9 |1 A9 x! M4 M0 g: Y
 7. Format settings, CABAC : Yes
  2 D2 X* D0 S/ e& ~
 8. Format settings, Reference frames : 4 frames
  , c- ~4 H" X" Z; |: l+ C
 9. Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC4 Q# S# X! }/ m" g
 10. Duration : 1 h 23 min
  5 n* @% d  ~2 c  X9 c! Z0 N
 11. Bit rate mode : Variable" A3 ]  h7 m/ p  @+ D% [# D
 12. Bit rate : 8 895 kb/s4 ^" {+ h5 C$ C! h# [- @
 13. Maximum bit rate : 15.0 Mb/s" Z5 u1 @5 I  Q4 a* U
 14. Width : 1 920 pixels" k& P& o" C! c/ s
 15. Height : 816 pixels4 }9 S) y6 c6 o6 x* ?# q
 16. Display aspect ratio : 2.35:1
  ) ^% g! e) e; _+ E8 _: W
 17. Frame rate mode : Constant: a4 \# f7 W- W6 N
 18. Frame rate : 25.000 FPS
  ( J6 s$ Q6 p& v+ N4 b
 19. Color space : YUV
  ( ^; e2 P( m' I  D. a
 20. Chroma subsampling : 4:2:0
  , L1 j) a; x7 k( R0 g0 b7 }& c
 21. Bit depth : 8 bits4 u' u# p: g% Q
 22. Scan type : Progressive
  ) x0 h  r5 N2 J' z0 l! i0 ~
 23. Bits/(Pixel*Frame) : 0.227. ^/ i+ u0 f' e+ S/ c
 24. Stream size : 5.16 GiB (98%)
  ; m5 \6 A* y$ G$ ~9 ~. t, p, x
 25. Default : Yes# N* U$ L3 D- W5 q
 26. Forced : No
  1 I) {+ P, f6 X
 27. Color range : Limited: t0 b9 W. Z  p7 ^' ^3 d
 28. Color primaries : BT.709
  7 P) d4 [4 u! P! I3 m
 29. Transfer characteristics : BT.709, |4 A0 J* O& R$ W, A$ \" F
 30. Matrix coefficients : BT.709- L/ t8 \7 g% @& t5 c

 31. 7 Q8 R* d0 H( {2 A6 [
 32. Audio( ^; r# e" X$ H2 s, `  q. |
 33. ID : 20 l/ U% i0 E, V9 X
 34. Format : E-AC-3
  7 F" m; S. h. p3 a5 n0 }5 W, F
 35. Format/Info : Enhanced AC-3# b( N8 w! ^1 U3 r/ F) a
 36. Commercial name : Dolby Digital Plus0 ?  h/ |; ^9 I5 X
 37. Codec ID : A_EAC3
  1 n- B$ E. A1 E! }) x% @5 k
 38. Duration : 1 h 23 min
    p' n+ C  t9 q) F
 39. Bit rate mode : Constant
  " t# H2 N- N: o# ~
 40. Bit rate : 224 kb/s' e# N1 ]* H- c
 41. Channel(s) : 2 channels
  & H6 M- n- u0 c+ O
 42. Channel layout : L R1 g, t* K$ Z* R6 i
 43. Sampling rate : 48.0 kHz% Y+ Z" A4 Z+ M) V6 z. X
 44. Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
  # Y  N) g! _- I
 45. Compression mode : Lossy
  4 u. D4 ^0 `2 k! H8 g- Q
 46. Stream size : 133 MiB (2%)
  2 h. y; P$ K: r2 Z* r. o
 47. Language : Japanese1 ?6 P$ a! }# N; J7 |1 F5 i
 48. Service kind : Complete Main/ g# Q: e2 r- L$ g2 a
 49. Default : Yes6 f6 O% }$ I1 m0 q- F
 50. Forced : No6 ?: o: B9 f2 r/ {
 51. # D% ^/ W# V6 L( ?+ Y
 52. Text8 H% t6 y' ~$ F7 S
 53. ID : 3
  5 p1 t# `+ G- W+ H
 54. Format : UTF-8
  & R3 @. [$ @$ F6 m
 55. Codec ID : S_TEXT/UTF84 G  _1 ?; m$ x5 J
 56. Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  : q) _4 a; _8 W( v% m& w0 G. H5 ]
 57. Duration : 1 h 20 min) C3 Q: S0 z' }: d
 58. Bit rate : 27 b/s
  7 }4 J. b9 z% l4 {- n
 59. Count of elements : 739
  ! a- d* g9 v: T7 U
 60. Stream size : 16.4 KiB (0%)
  1 J" n1 B% I$ b: ]7 B
 61. Title : SDH9 F( U/ C) I0 D. Z$ X; Y
 62. Language : English
  5 `0 ?; w" a& Y; C: O: U# e
 63. Default : No
  9 _) e) ^, X% t1 b5 j8 e! x
 64. Forced : No
复制代码

' y  v) _" [$ w) \* Z- h, K. F' c1 B3 R  V$ _6 j) v! M

7 U/ w! D  \  q0 z# i# b1 t* W6 |& ]
/ w+ g! Y8 d3 b! h

. b9 {/ q% r+ d: M: S- v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-12-20 08:24:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-20 08:41:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-20 10:03:14 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-20 10:23:39 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-20 11:22:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-20 11:41:16 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-20 13:37:30 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-12-20 14:12:11 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-5-20 18:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表