HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 78|回复: 9

[1080p] 小飞侠[国粤双语 内封多国字幕]Teenage Master 1995 WEB-DL 1080p H265 AAC 2Audios-Dave 2.95G

[复制链接]
发表于 2021-11-9 16:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
( W' R/ J: G# p1 p
                               
登录/注册后可看大图
0 ^2 a, }+ ~5 f  f+ {& {5 U
◎译 名 小飞侠 / Teenage Master
* M! w: M3 u. t9 t% N( f- Z◎片 名 小飛俠' P; z: ?) @) ]' ?  z0 v; x
◎年 代 1995
+ b( U% B, l5 }+ t0 e* x" L3 g8 r: x◎产 地 中国香港- w' F8 H( [0 o
◎类 别 喜剧7 J6 o- k, I+ P  K3 Z7 q
◎语 言 粤语0 _* @) x9 T; A6 q0 k$ E) Q6 d
◎上映日期 1995-03-25(中国香港)' N) ^2 l* I; ]- V, t
◎IMDb评星  ★★★★★★✦☆☆☆
$ N$ l& H# q) [2 z* o: K! S◎IMDb评分  6.4/10 from 46 users
, ~7 C) B1 R8 D◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0115001/
  Z# x' X. Q. b# z4 y◎豆瓣评星 ★★★✦☆
& D6 k: m) x: U5 |◎豆瓣评分 6.8/10 from 13,062 users1 o" k& N0 ~$ \% [' G8 G  {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1578510/
6 F& z! m# i9 e  q! }3 e◎片 长 88分钟( }2 p" E1 O. t) w+ v4 ~  ^
◎导 演 林伟伦 / Wai-Lun Lam
! ^+ F$ G( L: C6 |4 V; \$ r* p◎演 员 谢苗 / Miu Tse% z6 D" }% C, x9 K
   吴孟达 / Man Tat Ng# i+ o5 F; a2 Z8 ]$ t
   卢惠光 / Ken Lo
  N/ ]% Z" K3 i; ^5 j0 l" `   郑柏林 / Jacky Cheng) d) R2 c1 h/ j  t# p' u$ A! A' K
   邹兆龙 / Collin Chou! W+ m  a) n( q& U# r/ b9 S" z
   罗慧娟 / Jacqueline Law  {' N- d; @& E( m4 w" f6 A& [
   谷德昭 / Vincent Kok
) ?! |4 x; ^9 r$ s   李兆基 / Siu-Kei Lee
, L8 B2 k9 M% E: _0 h* n; Q   梁荣忠 / Wing-Chung Leung
" n$ {( G& d, z* Z" N   李名炀 / Ming-yang Li; s7 d& Q& X$ R) q5 Z7 e3 v
   陈治良 / Frankie Chin0 m( J. f! T$ A9 E0 K9 C8 e0 O- T
   宋本中 / Boon-Chung Sung9 t( E3 N' s& T- |; e! |$ E
   胡立成 / Licheng Hu
' {: p& m" X; R, K   史美仪 / Mei-Yee Shut- Y" o9 C6 F. C
   李晓彤 / Tina Lee
. ]/ y2 F2 T6 m6 q◎编 剧 刘俊纬 / A-Wei9 q. i6 p6 p9 l' R
   卓冰 / Bing Cheuk
3 c, g1 o1 Y5 O   司徒慧焯 / Roy Szeto" h' m7 g; e1 l
   梁伟庭 / Wai Ting Leung) |' P* d2 ?8 X4 a. {
   刘俊伟 / Lawrence Lau
! S  j; f& s  g& W7 o' |◎制  片  人 王晶 / Jing Wong$ q- u3 ?" v9 x. v
   李兆基 / Siu-Kei Lee3 M6 ]4 y* m( |" [4 I0 w
◎摄 影 郑兆强 / Siu-keung Cheng
/ ^# J# q& \1 ]1 `# c$ N◎其 它 罗礼贤 / Bruce Law4 y1 R5 Q+ B% Q& \
- R6 `! g1 o. m& j- _' v5 D
◎标 签 喜剧 | 香港 | 动作 | 搞笑 | 童年回忆 | 儿童 | 1995 | 电影
  R" W% M/ C; y& \+ [9 R
; w: t( }% a( R8 K; I◎简 介 " k' V7 a0 T; f. ^
; e. l( b; w  u# |& g
 两父子谢峻(卢惠光饰)、谢飞(谢苗饰)号称是世界上武功最高的父子,果不其然,他们勇闯虎穴打败独角猩猩兽,救出了被关在山中的小公主。其实只是他们的一场英雄美梦。一日,谢父正在教授村民功夫时,突然接到师公的求救信号。为了满足师公的心愿,谢飞和父亲谢峻只好偷渡来到香港。当两人前去解救时,发现师公已被关进精神病院。不仅如此,父子二人还莫名其妙地被卷入一起抢劫珠宝杀人案中。在警察的追捕中,父子失散。* ?! n# A' c8 [" R" }. |
 在香港这个复杂的花花世界里,失散后的父子俩发生了一段段有趣的故事。
5 F! @* p7 k: W5 E8 }) k+ P: p7 [# j& r: k4 W: `
Quote:
General; w5 Z+ G4 o; U0 P+ f
Unique ID                      : 282860132214357169319162417919658241216 (0xD4CCE13F315E5C17AE3D1C06C89F2CC0)8 z6 A( R& J. D/ D
Complete name                  : Teenage Master 1995 WEB-DL 1080p H265 AAC 2Audios-Dave.mkv
4 i: n! v1 h' U1 N& d5 gFormat                         : Matroska4 e$ B9 {# @3 l4 K) N
Format version                 : Version 4
4 {' i2 p& C4 E# K" r6 HFile size                      : 2.95 GiB  m6 u5 M+ b! \
Duration                       : 1 h 28 min
5 F# M) \4 T8 O+ r# Y) W4 rOverall bit rate               : 4 799 kb/s
1 l) H; R) J+ x7 m( O. H6 d) q1 z% {Encoded date                   : UTC 2021-11-05 17:51:50
( v9 ^9 r, H  n* e3 [Writing application            : mkvmerge v62.0.0 (‘Apollo‘) 64-bit; |9 r9 n; z; ~  k# x$ o
Writing library                : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4/ ?$ ^) s) Z# z! o' f0 @
6 A2 G& d' k1 y
Video
; ~* d  r2 Y3 a+ c5 H% |- jID                             : 1
( Z1 p" F# J! \4 x# JFormat                         : HEVC
0 o8 n/ c. y) UFormat/Info                    : High Efficiency Video Coding
. s7 |* M& U8 V, yFormat profile                 : Main@L4@High
* T8 x* h' H# oCodec ID                       : V_MPEGH/ISO/HEVC
7 }5 [/ O, R6 G+ w8 A+ ADuration                       : 1 h 28 min( v' n2 S3 m5 ~5 [" d! w  n$ L
Bit rate                       : 4 543 kb/s( E( U9 @  u( ~4 f5 H' _
Width                          : 1 920 pixels
1 b' B5 J1 u3 r3 |- [Height                         : 1 080 pixels
4 b- D  p7 L1 w9 TDisplay aspect ratio           : 16:9
! X! b8 R# [( z- L" f" MFrame rate mode                : Constant3 @: n3 P" V1 {/ ^! d( F; j  `
Frame rate                     : 24.000 FPS9 a# g( {* ?& v! h! |/ P
Color space                    : YUV; I1 F% O+ W! @
Chroma subsampling             : 4:2:02 _, K) a* u$ R& v
Bit depth                      : 8 bits8 z3 k+ c+ u  C/ B
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.091. ]! j& L8 l# I0 L# k8 M- \
Stream size                    : 2.80 GiB (95%)
+ @2 |, K2 O6 u; J8 w2 nDefault                        : Yes
( \1 K# J& R8 V9 D- \' w0 M# e( ~Forced                         : No' ~0 X3 A2 ~$ l& O6 U( ^. T

8 [, z. a, s8 QAudio #1" l4 F! ~2 n- o: u) {* b. Z
ID                             : 2- ?- V9 ?7 g# {/ J7 p6 U  n
Format                         : AAC LC  K% _! F4 p: X1 y8 G: t
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
0 a. R6 Y# R+ tCodec ID                       : A_AAC-2
: |/ o- w/ d$ ?  |/ Y7 U+ _Duration                       : 1 h 28 min
; I% h; f0 i% U6 t( Q6 OBit rate                       : 126 kb/s& ]( C  `: I6 v! r: F9 a) D: s3 h
Channel(s)                     : 2 channels3 s( O4 d% ?4 H( a8 o3 Q
Channel layout                 : L R
! F0 M3 _8 I$ _9 CSampling rate                  : 44.1 kHz
  E* j4 J/ x5 m; }+ x. D- W+ @Frame rate                     : 43.066 FPS (1024 SPF)2 |0 |% u) s( o! P
Compression mode               : Lossy5 F" F* S3 x6 z  H7 ~
Stream size                    : 79.2 MiB (3%)9 u8 G- a& `* `2 l) A( l/ E! i/ Q
Title                          : 国语  [% Y1 j: N- l# {  _5 D0 l
Language                       : Chinese
- t( I- O7 u1 X; [Default                        : Yes
9 P, O5 w# b4 e. N% UForced                         : No$ Z: v6 o' m( z" @+ \

' O! P& T2 j% ~( ~9 _' z) CAudio #2
1 g1 ], W3 R% f9 N( p5 xID                             : 3
9 x- j* I7 C8 W/ W' PFormat                         : AAC LC+ Z6 U! P' c  }' k4 l' v7 `( V
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
& M# x9 p" V- v4 R% L: ?0 T% M+ uCodec ID                       : A_AAC-2# P, M" _& P' Q0 g; ~
Duration                       : 1 h 28 min
3 A3 Y, b; Z% y: A" O3 BBit rate                       : 126 kb/s  l6 [4 V0 W! s9 \
Channel(s)                     : 2 channels
. i3 }5 O6 c2 Y4 i2 N" O$ rChannel layout                 : L R
/ G6 |, ~  n# Y4 E+ XSampling rate                  : 44.1 kHz
1 t! @) D4 ?6 q4 s8 j' v9 pFrame rate                     : 43.066 FPS (1024 SPF)2 c+ M- H1 }/ X3 |) m
Compression mode               : Lossy# r/ H( m9 X! O8 s* ]4 [
Stream size                    : 79.2 MiB (3%)
  T& ~  K1 m# g7 E1 ?Title                          : 粤语; o2 \+ {3 }" @. h+ n
Language                       : Chinese
+ k  \1 e* h1 Y8 }5 wDefault                        : No
6 u+ t1 P. W8 ?- t" L$ qForced                         : No5 S5 f$ x! O7 D$ R2 X
- X. z$ F/ e$ ]( g- t  @1 M6 }. u7 \
Text #1
2 o/ E) n  c3 l2 y6 ZID                             : 46 ]  s/ z7 w7 C" ~% k. B4 K1 {' x4 Y: i
Format                         : UTF-8
+ E. r( t9 Y1 ]% U8 `, e" V4 V. wCodec ID                       : S_TEXT/UTF83 D+ k% A& R- `2 o, Z
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text' S# ~8 [2 O2 L9 r; U2 F' w1 F
Duration                       : 1 h 25 min
$ r( T- R5 u4 }9 Y' vBit rate                       : 50 b/s! |0 U+ c& b9 L8 S
Count of elements              : 1384& u- [- c* W6 o- s  V$ q
Stream size                    : 31.9 KiB (0%)  n$ l; I) H+ r
Title                          : 简体中文
  k. E# b, m  t- `8 Z: I  e+ G9 oLanguage                       : Chinese: K; g! i" {( r# y# o
Default                        : Yes5 |9 d& H1 v. k0 N( s
Forced                         : No
( L2 k% v/ r9 A$ j+ ], M; J  |
Text #25 p' \( b% L- ~
ID                             : 52 `! j6 {: r, C3 r) U
Format                         : UTF-8
" c5 O) u  j4 x2 ^9 ICodec ID                       : S_TEXT/UTF8
! M1 }- C8 d. }Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text1 p3 C4 v' ?, Z$ k7 C3 @1 T8 B' A
Duration                       : 1 h 25 min
+ @! i# Y8 l# C( m, s# XBit rate                       : 51 b/s2 s4 G# j9 I6 s+ S, d/ ?
Count of elements              : 1367
6 u7 J/ V2 k$ T; GStream size                    : 32.0 KiB (0%)
6 \; l7 V: |0 M/ gTitle                          : 繁体中文
# I9 N8 a, b6 y& E6 X  BLanguage                       : Chinese
  N9 z. U$ k$ v% e. C* KDefault                        : No3 q1 `& j7 b) Z
Forced                         : No9 F% v7 ?5 L" K) P1 m; d
- p, k& C% l, [
Text #3
! o! R8 H5 {" I$ [3 H. F* mID                             : 6
' J9 Y: Y& f( u. i+ c3 b5 b( _! z2 ?5 j  PFormat                         : UTF-8
( Z& x0 a* G( M& [8 ZCodec ID                       : S_TEXT/UTF84 c3 T, H. f8 C* L. p8 X
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text- W) y, f5 E2 b7 N3 t
Duration                       : 1 h 25 min
* x! k1 k: {0 ^% t5 n# m# z0 ~Bit rate                       : 79 b/s
( ~2 D% i# X: p1 _5 ^8 aCount of elements              : 1381* m6 J0 Y! d: d/ c5 L
Stream size                    : 49.6 KiB (0%)# n# A) a, e, I  N; A
Title                          : 阿拉伯语
7 ]% f5 ^$ c, e: c5 ~6 \' ULanguage                       : Arabic
' y2 M7 [" E  d; i' A4 }) YDefault                        : No
- f  S: U2 ?, _# A! cForced                         : No: A# W: ~5 K7 k  A! m
7 M  ^6 }4 Q4 C* k9 c
Text #43 s. @: M" d7 }# @" g4 B, N
ID                             : 7, c9 V5 _5 s( |$ S/ ?5 a
Format                         : UTF-8
  v+ m+ H7 q8 Z) ~5 D* ]Codec ID                       : S_TEXT/UTF8! Q- T+ W- y% ?( A
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text! q/ x. D% G: x+ o
Duration                       : 1 h 25 min% ]$ P9 p* J1 P' e# f6 a$ k
Bit rate                       : 63 b/s
1 l: o  q4 i; z$ x/ DCount of elements              : 1383" F* y$ F! x* p6 O/ f# T; f
Stream size                    : 39.9 KiB (0%)( _0 S& n* e! o/ y) }
Title                          : 印尼语3 S! X. y/ B" m5 t4 Q
Language                       : Indonesian
+ v" E" V7 Z% }$ I5 eDefault                        : No$ x1 [, Q) N1 ~0 a5 `: M( N4 P6 F
Forced                         : No& k, x9 w! w* N) C  ^
  p1 M! j; v9 g7 N9 j
Text #5
; ~  K' y- K; f3 l* pID                             : 8+ L1 x. s. v* @- N
Format                         : UTF-8/ R' r9 W4 d( V9 x9 ?/ m( z/ o
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8; u% b. T. ^1 }) e( q$ H) |
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text4 t, c; r( }9 m$ k+ [! h
Duration                       : 1 h 25 min  g9 A- {2 p$ T! E( U
Bit rate                       : 148 b/s% i9 M7 ~% Q1 c2 ~- c
Count of elements              : 1384
- j4 D' E- ~' `Stream size                    : 93.0 KiB (0%)- z( f! l) w# A
Title                          : 泰语
4 h6 e9 x) ?1 A3 _: lLanguage                       : Thai
  M4 A2 V5 n6 u' EDefault                        : No
: ?) L" H7 g8 [0 W" M1 p- w* p* sForced                         : No
7 O. b  @2 T4 n+ |% }! T
, r; k! Q; Y) O. h3 JText #6
/ k2 u0 P$ N0 X$ Z3 n! R1 NID                             : 9
7 `. M0 D' @9 UFormat                         : UTF-8
  Z) n& t- ~1 y" a  Y% z5 j: ICodec ID                       : S_TEXT/UTF85 V9 |, t+ q! Q# R. v" o8 B
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
" B, ~2 V- D  F- j* x  iDuration                       : 1 h 25 min9 u, I& P  ~+ i
Bit rate                       : 61 b/s- Q8 F- N' p, z4 T2 k; r
Count of elements              : 1383# K6 M( R* s4 q8 f: K  D
Stream size                    : 38.8 KiB (0%)7 ^/ c1 b$ T' [" W" S/ }
Title                          : 葡萄牙语
5 i( D/ v% B! `1 nLanguage                       : Portuguese
& t* g9 e( X% a* GDefault                        : No
0 w% v  M1 p0 @, I5 _% X  @Forced                         : No
" C7 s4 q6 E3 T1 a
* a( c. z+ i2 l  Q& UText #7/ C; p; Q. N2 r/ o
ID                             : 10& p' E/ R: y  y$ F) L4 R' N  a/ {
Format                         : UTF-8
) v/ E* z- w7 u) Z* D4 `Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
7 U: Q  A5 y& F  S: ?. F& q6 i8 YCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text; F, c: P& u+ S# e' e6 g
Duration                       : 1 h 25 min
$ v3 s# \' J0 K& b( G. MBit rate                       : 59 b/s
. q1 F4 ?2 _+ [3 Y* e4 Z( SCount of elements              : 1383* W1 z% |  Y0 W
Stream size                    : 37.0 KiB (0%)3 l, B7 I" |6 U: V
Title                          : 西班牙语
% ]: L, D# J5 q& bLanguage                       : Spanish6 U& ?* w$ _! v% B: q, A
Default                        : No
6 I% e0 n; e. U# ?( |' i& \Forced                         : No
& v1 i2 T( W: J; ?1 ]+ x- g$ w  d8 {2 H6 ?! h
Text #8( S" I5 P# h9 @
ID                             : 11
' z, @  y# K5 IFormat                         : UTF-8
  @$ ?" ~* {+ z5 o% X% G0 a$ sCodec ID                       : S_TEXT/UTF8* L7 O+ L1 Q+ [8 e" s. f/ I
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
4 K; D9 G3 T- S0 ~4 yDuration                       : 1 h 25 min% Y' f/ a" L, z' g: D/ j+ E
Bit rate                       : 82 b/s# p: A3 }5 b' n  _4 o
Count of elements              : 1384
- Q' H/ J. r- w* H/ m0 \Stream size                    : 51.9 KiB (0%)
1 T0 i; j; Z# e4 t% h) C9 M+ e4 JTitle                          : 越南语0 i, x; h: ]/ j* d) u" D7 o' }/ a
Language                       : Vietnamese+ D  T3 R0 v9 ^, I( M# P
Default                        : No/ E% z  l$ E. P! m. z9 ^) h
Forced                         : No
' _5 y5 `: ?$ ^% g% U) {( M  Y
: l: O% p. O( NText #9! _# w' `( o8 C4 o
ID                             : 12
7 y* ~& u- k; J- o$ w& l- ]2 a7 GFormat                         : UTF-8
1 D1 ]* m1 q: p4 o5 u4 V4 y5 o; \Codec ID                       : S_TEXT/UTF8, i$ o% ?6 b/ Z$ G9 |$ Y: k- J0 K
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
) @6 X4 i' w2 N$ N# x, LDuration                       : 1 h 25 min
6 W) N2 ?6 k$ s$ y5 iBit rate                       : 62 b/s
( a+ ?' g# L/ s4 S5 \5 s  kCount of elements              : 13845 V$ Z4 Z  d9 F7 f7 R0 X7 ]! F8 v9 P
Stream size                    : 39.2 KiB (0%)9 L0 T, u! X1 f3 o3 \6 u3 a' H
Title                          : 马来语% M7 P8 R7 z; ]' T$ v
Language                       : Malay
7 E- a9 F$ X6 {6 M1 GDefault                        : No
' m" K# l8 V8 P- T# z* wForced                         : No. [: U% w; u, q2 Q

+ Z5 K: Z9 V/ _Text #10
: t9 W7 E9 X7 M% e4 AID                             : 13& B7 ~1 ^4 T" P/ K
Format                         : UTF-8
! Q2 M5 h% s' N4 dCodec ID                       : S_TEXT/UTF89 o0 L9 f0 K% a" X
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
* t- A7 K+ S2 X  UDuration                       : 1 h 25 min- r; s8 T$ j6 D& T- R
Bit rate                       : 53 b/s( q- P9 m) y3 U+ K* X
Count of elements              : 1361
1 E7 E, }, f+ n# B/ c4 ^Stream size                    : 33.7 KiB (0%)
) [2 k; w+ V% LTitle                          : 英语+ }1 k9 H6 e; x" \/ h8 d
Language                       : English
$ v% ^% V4 c, iDefault                        : No
7 u2 J3 B: R* _! \* ~Forced                         : No
  h& X6 J6 ?6 v" B

- p' A$ q+ C- I, S
! U& b+ e3 v( ~5 {5 X6 {
                               
登录/注册后可看大图
, l- x2 _; T! c) m" h
1 m0 C/ L+ F# N
                               
登录/注册后可看大图
) {2 H# G1 ~& E3 h8 A1 p

7 f  K' j# Z5 R1 X. k3 U                               
登录/注册后可看大图

: x4 B! r9 D( d; P2 U, |1 s

* P+ o9 _- f8 c: A1 W                               
登录/注册后可看大图
+ u0 n6 |  g4 T1 Z, ]
) j  P! q+ N& q) ~: ?% Q6 K% [
1 Q# D# f8 z* s
郑重声明:8 D) r* g3 M  T5 w5 Q  z- n
本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

" a. u1 n, ]0 a4 O0 b! e8 |
6 m8 u6 a! M6 a( b! u' [" W, k$ n7 D$ H% ?
百度网盘
) N' F$ v9 B2 ~: b! _' L& U1 U' N4 [- `

% z5 @4 e) b9 b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-11-12 10:16:31 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-15 03:27:52 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-15 03:46:48 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-15 10:51:18 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-15 11:23:20 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-19 08:20:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-19 11:37:26 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-11-19 13:05:49 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-12-4 12:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表