HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 605|回复: 6

[1080p] [我的大嚿父母[天马修复版][国粤双语 内封简繁英字幕]In-Laws, Out-Laws 2004 WEB-DL 1080p H265 AAC 2Audios-Dave 3G

[复制链接]
发表于 2021-6-29 22:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
7 d# J+ _# ]" {# o$ u
                               
登录/注册后可看大图

0 H. w. o8 C( u* `◎译 名 Native Husband With Wife From Afar / In-Laws, Out-Laws / 我的大嚿父母 / 皆大欢喜
* O+ g  Q* T5 X" |/ Y. b◎片 名 外来媳妇本地郎9 i4 J7 c% W1 c% ~. Y
◎年 代 2004
4 x$ `) Z6 ]. s3 l2 q; V1 x◎产 地 中国大陆 / 中国香港
0 A% u( y) E6 x  c◎类 别 喜剧
8 n) G$ B, o% |  }3 a* A7 x$ R: U◎语 言 粤语
' l4 d2 A& c9 }( Q/ i, Y: i' `◎上映日期 2004-01-04(中国大陆) / 2004-01-08(中国香港)0 y, K, p: W7 u' }' _* @
◎IMDb评分  5.2/10 from 21 users6 T9 O7 J# E2 u, l# K0 T/ a
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0415177
; K* [. z/ X! p  `. j+ K( G% J◎豆瓣评分 5.8/10 from 1022 users  s) u+ k4 i* P
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1863369/
( d  `; v9 c* z( s4 J( C" x◎片 长 100分钟
& L/ c$ x0 z0 l; T( y: `# Z1 @◎导 演 高志森 Clifton Ko
$ N1 {% p& Q5 f  j- o◎编 剧 许丹华 Dan-Wah Hui
2 T  w" ~5 V7 F( E% A◎主 演 曾志伟 Eric Tsang
4 u" u' K( U5 T: e   沈殿霞 Lydia Shum
* c* a* a* s' f" K. g* ^8 L& n4 X   郭昶 Chang Guo
1 O6 G6 |2 U- q8 {# y   黄霑 James Wong4 L1 f# ~% c3 s, w, V4 u  K
   余文乐 Shawn Yue
- ~1 T  r/ v( t  p* A   蒋怡 Coco Chiang$ f+ z' F. m# v
   苏志丹 Zhidan Su
/ A! \3 ~% V' ~" J7 n0 R9 j   虎艳芬 Yanfen Hu
; b, b0 A2 _% f. V   彭新智 Xinzhi Peng
5 ^9 i5 O/ X5 i) q   丁玲 Ling Ding- p5 q$ N' U/ h

4 s4 I/ L& a# t◎简 介  
9 I8 E) s" l; \; @. i# P4 J, ^8 E& e+ ~
 本片是多次勇夺广东地区收视冠军的同名千集电视长剧的贺岁电影版。9 W. J0 X4 z+ c/ K5 A# ~( A  I8 D. q
 广州西关康家大院疑似发现古文物遗址,一家人听到政府许诺会作出巨额补偿时,喜出望外。家庭会议上,康嫂(沈殿霞)宣布她拟将补偿金分作四分,自己以及三个儿子阿光(苏志丹)、阿宗(郭昶)和阿耀每人各一,但尚没成家或离婚的那份,暂由她保管。二十年前携带幼子阿祖(余文乐)离开康嫂去香港淘金的康伯(曾志伟)看过新闻,也回到广州欲分一杯羹。紧接,这一家便如炸开了锅:康叔想着不久就有大钱拿,借诸多老街坊的保命钱将家里置换一新;最贪财的阿宗和阿婵(虎艳芬)两夫妻决定拿到钱再离婚;阿光和阿耀虽不视钱如命,但有钱总比没钱好,于是急着带外地女友见家长——因为康嫂规定不准讨外地人做老婆,他们为讨她欢心可谓大费周章;阿祖更要命,他喜欢上的女孩(蒋怡)竟是个山东人与韩国人的混血儿,不但自己很能打,还有个非常能打的老爸(黄霑)和老弟,为了将女孩追到手,他没少挨拳头。1 v6 h) Z! y6 x4 S8 k

" ]& `: Z' ]# _' }9 A2 w
Quote:
General$ s7 N- r# p0 P, P* [( a
Unique ID                      : 86343377992656575001317350460633626900 (0x40F521352B87465874CE4F608423B914)
1 X  b$ ?5 }- a6 F7 |Complete name                  : In-Laws, Out-Laws 2004 WEB-DL 1080p H265 AAC 2Audios-Dave.mkv
! j* D* V0 R' c' `" cFormat                         : Matroska
- u; k$ F( |9 A. R3 fFormat version                 : Version 4
# |: l6 _! W/ k; [' P* N7 q1 z6 {File size                      : 3.05 GiB7 R$ E1 v% L: `# H: m0 A( `
Duration                       : 1 h 28 min+ T& x- T- ^( s! c& G
Overall bit rate               : 4 919 kb/s6 N7 A! C' \& @2 J3 P: E
Encoded date                   : UTC 2021-06-19 15:37:15& R1 n2 x5 I9 y  F
Writing application            : mkvmerge v19.0.0 (‘Brave Captain‘) 64-bit
( Z9 M0 ?3 ?/ Q) P. L. }Writing library                : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.89 J6 \6 z9 x! }. ~

. K; G( J9 y5 n3 ]$ i& |6 n* ~) J- `Video
. `6 s/ Q3 K  m& WID                             : 1
+ t5 o9 ^. ]2 ]  N9 E" ?Format                         : HEVC4 W. ?9 R# G5 _8 g' }
Format/Info                    : High Efficiency Video Coding
4 ?7 G9 [# F1 V+ GFormat profile                 : Main@L4@High  X' ]3 f9 m# u, V7 ~
Codec ID                       : V_MPEGH/ISO/HEVC6 z, f  t- \9 L5 c2 m" V& w, A1 j/ Z
Duration                       : 1 h 28 min
" C& {. s. ]8 j! D4 E! ^Bit rate                       : 4 660 kb/s; S  P+ q) p  L% j1 C5 y" ?% A
Width                          : 1 920 pixels
& i3 ?$ a9 w) L5 e2 T! H8 lHeight                         : 1 080 pixels
& R% y# Z( g+ `# I3 UDisplay aspect ratio           : 16:9  X# [- ^6 J. K
Frame rate mode                : Constant5 l' z* E, T7 z8 q* i2 T# W& ?6 N
Frame rate                     : 24.000 FPS
% \' K  s# b$ \& ]0 h! tColor space                    : YUV1 |  _/ @; Y$ l6 f6 z. P5 c8 t" S$ e
Chroma subsampling             : 4:2:0
7 J4 d! s/ @! O. LBit depth                      : 8 bits' K1 g6 P! z: L0 J5 [8 l+ _! C
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.094* U: \, z$ l: t# \
Stream size                    : 2.89 GiB (95%)
# b; v4 G" d# r3 P9 iDefault                        : Yes
) R. k, B7 w- ~8 m, @" bForced                         : No
' H8 h0 |. o. l( \. E+ E) C+ \
  q8 c( {) b7 S* l6 T' x2 mAudio #1
7 _; V0 `" G& _7 l$ `ID                             : 2
' T* a9 q0 q( q, D8 YFormat                         : AAC LC SBR" M# `  Z, a! A7 I* ?. s
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication# B5 I( _& i) f- ]+ |4 M: u+ `
Commercial name                : HE-AAC- J; W1 ]0 Q. p' A
Format settings                : Explicit
, Q( p, \0 B. f' C1 q9 B9 uCodec ID                       : A_AAC-2
; l  U5 l  S+ ^6 `+ }Duration                       : 1 h 28 min) ^8 V7 F* ^7 I0 o2 W
Bit rate                       : 128 kb/s4 q8 B) `, I$ x! D* k# d
Channel(s)                     : 2 channels) T8 v. Q) l7 q, z) q% ~/ ]* C
Channel layout                 : L R
/ X# a7 U2 p" p7 [& Y2 SSampling rate                  : 48.0 kHz
$ L7 J# r- |, b- ZFrame rate                     : 23.438 FPS (2048 SPF)
2 ~2 s6 b* O6 w: E1 [" ACompression mode               : Lossy# D) H7 `2 s8 ]
Stream size                    : 81.4 MiB (3%)
+ c2 A, H6 v$ n4 K/ wTitle                          : 国语
! H- n+ F; s. C% nLanguage                       : Chinese
- n  J4 j; _9 |: Z, `" c4 lDefault                        : Yes
0 M, ^5 L+ s7 ^3 b0 l1 i5 |1 L; DForced                         : No
/ [, l3 ^; S8 g- s
, ~% ^* s  l# G) u/ G" cAudio #2' _: p( r: o+ L7 [! J2 p
ID                             : 3
% ?1 b1 y% [" p7 ^# kFormat                         : AAC LC SBR. m: X1 q) Q* V) h
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication3 W# c4 S6 S& e: y
Commercial name                : HE-AAC% C' B% h" I/ P
Format settings                : Explicit
+ l, x9 b/ \2 b  q7 {% jCodec ID                       : A_AAC-2
- X# N9 _4 B' jDuration                       : 1 h 28 min
' O3 |4 K' L; R/ Z4 ~- p% `! CBit rate                       : 128 kb/s9 v" W0 b: O' G! F, u( B5 }2 `8 V
Channel(s)                     : 2 channels
- P3 u/ W. @4 d3 ~7 a( o# ]2 xChannel layout                 : L R
7 T& y/ a" y: a- FSampling rate                  : 48.0 kHz0 r: J! n) W" \1 N. k; |9 \( O
Frame rate                     : 23.438 FPS (2048 SPF)
/ n- p- Q4 I- E  S3 PCompression mode               : Lossy
+ @7 S6 j/ t( X0 e, T9 cStream size                    : 81.4 MiB (3%)
$ J/ E; P  H0 b: o) sTitle                          : 粤语6 J) Z# r- l& j- H- B6 H8 ~% _
Language                       : Chinese
4 j. V( \* ]- d( a4 |5 gDefault                        : No
6 [8 \3 a/ C- r" J3 e: D; I& xForced                         : No. ]0 k( ?; \/ j* L6 \
% r" D* a1 U! P4 O7 A& K! b
Text #1; M2 u& o9 k7 [+ [% C# d
ID                             : 4; n+ J. d$ M+ ^
Format                         : UTF-8
1 f7 m" }4 U* y% vCodec ID                       : S_TEXT/UTF8# J3 V% s7 C* Z: X% [! N: x& z
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text+ v% Y" o* D) Z$ j3 S
Duration                       : 1 h 24 min
4 m# m, l0 v  R% }  J7 S- S( {Bit rate                       : 65 b/s3 o" w) A+ @. V5 t
Count of elements              : 1705
6 e* t9 z9 T, V7 fStream size                    : 40.6 KiB (0%)( z* [0 e" `( V/ a/ n- c9 C
Title                          : 简体中文
* O, c* l2 |9 O: {Language                       : Chinese( m! j1 f) b4 `: L
Default                        : Yes
8 c* N8 r. p: nForced                         : No
% e9 C" v. ^% E; _" z; R6 H; b0 F2 T* P5 U: |# l
Text #2
7 a; ]$ Q9 a' {. L3 }; u" }4 zID                             : 5, U. ]6 A7 f. `. o. v2 t
Format                         : UTF-8
& Y) c4 b( e0 d4 C! OCodec ID                       : S_TEXT/UTF85 n7 Q4 _& A1 A. {
Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text& h; ^/ X3 q# H
Duration                       : 1 h 24 min
6 G- F" M% ?5 n5 W* d+ ?Bit rate                       : 65 b/s+ J- [# }* W2 n) T
Count of elements              : 1705
$ S1 M6 z1 I/ q, O# m9 y4 XStream size                    : 40.6 KiB (0%)5 b8 S6 ]4 m( j' L/ j$ f2 c, @8 R3 Z
Title                          : 繁体中文
! m6 x1 @4 O4 f2 KLanguage                       : Chinese
+ u; U& S4 H( i0 P  X3 `. PDefault                        : No# U' p7 H! [; t) v9 `; F' a
Forced                         : No
0 d4 \2 d0 i; A9 I! m/ d' m  `' }& f/ o5 r7 \% {
Text #3+ }8 e; Z! A; j% U- p1 X
ID                             : 6
* g+ _6 ~0 a  e; |+ mFormat                         : UTF-8
; G% ^4 |+ P( Y# B) `& ECodec ID                       : S_TEXT/UTF8
$ k0 z" ~- p; |Codec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text: a- Q! d$ F& X* a! s
Duration                       : 1 h 24 min' G: e; z# V5 A7 i- x' b8 a9 V
Bit rate                       : 72 b/s- N0 z" A6 P/ K: U3 @5 l2 [
Count of elements              : 1705
% ]5 w- a# V, h- WStream size                    : 44.6 KiB (0%)
6 I: |: X7 [! p: m5 ETitle                          : 英文
0 u4 p$ X, I/ y/ nLanguage                       : English
! I  H/ f0 A' T  V! Z! QDefault                        : No
% V3 D: q' t% i0 W" P9 xForced                         : No

* X7 ~. I$ ^) U8 C& E
! c8 F4 p1 T3 H

; i. W" V, ~* m' {& K8 |9 U: F                               
登录/注册后可看大图

% K+ O5 R0 s4 z4 g
: W$ A- h* E+ A  c
                               
登录/注册后可看大图
2 r8 ]9 D. p# }# {
4 K% o9 @' ~) d4 u8 T: W
                               
登录/注册后可看大图
- z/ }6 ?% C8 }2 z$ l

2 t. n- b, p: R+ [  A- q                               
登录/注册后可看大图
) `6 r- k4 t7 M* O. f
7 Z! T4 X5 Y3 ?  A0 C4 X( B

+ [# {) t' x9 {; v6 i
: _  f7 U( h2 f$ P& K5 i, r' ?
郑重声明:
% y6 A! @' n7 b' Q( H% j$ ~8 [本站提供的所有影视综艺作品均是在网上搜集,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!该下载内容仅做宽带测试使用,请在下载后24小时内删除。请购买正版!

3 K; V& k' |$ k+ o
0 Y4 o3 e- Z$ I4 v8 M' D. z. S* d$ A* i& l" @1 m& c: C+ v; p9 ~; Z: v' h
百度网盘
5 k1 Y2 f$ x# {( B2 g& }: Z: F
9 n( t' Q$ n6 b. I& C6 s, u+ _! q- X' u! i' z2 B  A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-6-30 06:44:52 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-6-30 23:16:03 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-2 16:08:38 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-23 11:48:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-7-28 06:52:30 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2022-9-30 02:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表