HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 38|回复: 4

[欧美] 2021第78届金球奖颁奖典礼 The.78th.Annual.Golden.Globe.Awards.2021.iNTERNAL.1080p.HDTV.H264-DARKFLiX 20.13G

[复制链接]
发表于 2021-3-3 00:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
/ X5 O/ m! s4 N
+ u$ }9 |! L# H5 A* l6 f: k9 O- t
% {1 e; y& K. J+ c9 z' b0 Y

1 }% \. v7 R" t9 C
# e- N1 p* T/ v' W5 }- y) O2 r( M! t: c; z8 c$ E# {
' o' p* {6 P- W" d% c

7 n8 F% S  R  G) R6 E获奖名单:0 ^; h  ^4 s% P3 t1 [7 ?
电影类. y( z+ q6 f0 ]  N( ^
. o; `" H  N5 @% Z
最佳导演:赵婷 《无依之地》; i3 m2 N6 [* I. J6 p. Q; n0 f* k
/ G, A( n( j7 P' B- j
赵婷 《无依之地》' n) N, B- Z5 j# w) c

  s1 V7 S" n* @$ }; h# y, [2 I5 t大卫·芬奇《曼克》
7 }$ @; V* p: H! f. I$ Y' Q# R; W$ L. q- m( N2 y" Z% \
艾伦·索金 《芝加哥七君子审判》
& E4 k5 }: K" `. O
( T3 q1 T* i1 `( V& q雷吉娜·金 《迈阿密的一夜》
; ~: v( ?$ O2 a! P2 R; B2 l; E. _2 D! f8 H+ q2 u5 d/ d
默拉尔德·芬内尔 《前程似锦的女孩》
! R- M; i" R3 H# X% N6 H0 h  [" u: A/ X- \' r6 B9 L
最佳剧情类影片:《无依之地》3 U: Y5 ^  ?8 w; G0 t( j0 P
: \1 R2 E7 B: K( b" D/ @% |" g& e5 \
《无依之地》
7 r, k* }2 j5 [+ p$ }7 o- v; f* [/ ?! t# D" o
《芝加哥七君子审判》
3 J4 {* @' B4 }0 ]
4 O2 p3 |, ^% R: E  `; w5 [0 T" t$ X  l《曼克》
; d; d! W' [' ~) }# `# h* g- X, e% ?; O' \* b" W. J% R
《父亲》- I( ?! z! h( G- {% e4 k& }

; P1 T  c" v# y/ J/ t0 D% p6 X; G" z5 r《前程似锦的女孩》; X  u$ i. B  B0 U9 u
8 ~$ ^5 P# U8 x7 U2 L$ s  \8 B
最佳喜剧或歌舞类影片:《波拉特2》' r6 c; E8 @& \9 s5 B5 T$ f

) p1 g2 a" V' I- C) o《波拉特2》
% P* X7 R0 V) t  I! n; a
7 ^# U7 ]3 U; j% `《汉密尔顿》
4 B5 T: h+ p$ b) i3 P) p- k
6 T7 e# w; Y4 D《棕榈泉》9 \$ u" r) Y- Z0 y! t. y

" Z) b. ^; z( i: }6 p$ D《毕业舞会》; v+ d# B8 |# L
5 Q& |* \0 K$ l1 r9 ~# z' c
《音乐》' r2 C- _9 N  V* w5 E# a5 U. X
3 o) X6 p' V/ {" O. k6 g
剧情类最佳男主角:查德维克·博斯曼 《蓝调天后》
) W1 o: Y& O! O& [4 M1 f
, Z) V4 s) x( @查德维克·博斯曼 《蓝调天后》" F# _8 ]) ^7 l" e9 _  J! Y! y: W

/ \8 \% l0 H6 c0 V% @6 }安东尼·霍普金斯 《父亲》/ h, ]2 G! ^+ s8 D4 i0 Y

% U' ^6 ^3 Y1 y. [4 z加里·奥德曼 《曼克》4 k7 ^  Z. \; V, o$ K

7 a: D* w2 v5 ]8 w* C' r9 q, e里兹·阿迈德 《金属之声》3 e2 r4 ]5 H3 Q, N( Y& c1 V& E, a

- K- N5 ?9 W, R+ B/ C  A塔哈·拉希姆《毛里塔尼亚人》. w# ?9 o* U, Z4 ]* E

0 t3 B, p& _/ ^5 z0 a剧情类最佳女主角:安德拉·戴 《美国诉比莉·哈乐黛》: `- X7 Y  @# D

' W- l1 b* j5 U% J, l  S8 ?$ W$ H维奥拉·戴维斯《蓝调天后》' q) Z" ]; q% w" H3 v4 ]* v+ u

' h! j6 u3 P- S5 I) H弗兰西斯·麦克多蒙德 《无依之地》
8 X5 y. ~1 q" n0 O$ u) n& a1 x! u8 k) z8 c) Y
凡妮莎·柯比 《女人的碎片》5 C; P) F$ K$ y7 d$ }# L; a2 ~

' O8 G2 u  _) v& M凯瑞·穆丽根 《前程似锦的女孩》, ~' g$ X  E- c8 N2 F2 l

, [: l  l! O5 w! j+ i/ r  z安德拉·戴 《美国诉比莉·哈乐黛》
$ y' C+ Y1 }' u( a
/ k5 G5 g( |# i$ B) u- \喜剧类最佳男主角:萨莎·拜伦·科恩 《波拉特2》
: Z8 z% ^& O9 n8 L4 Z( D5 n' f
* }: ]0 w# b8 m) z萨莎·拜伦·科恩 《波拉特2》( h( k0 G5 i3 G( Q6 X$ ^
; ?$ i9 d& g8 w" R, a
林-曼努尔·米兰达 《汉密尔顿》
6 Y  ^4 c0 X6 K% i& m9 k' x9 g, n' O
安迪·萨姆伯格 《棕榈泉》' K: `: x/ B& J7 f- G
4 V) @4 i/ Z" }" C6 |- P1 h
戴夫·帕特尔 《大卫·科波菲尔的个人史》
2 x9 O/ i8 A' \1 C
3 _  P6 R( j/ \詹姆斯·柯登 《毕业舞会》
3 \: j5 z% l/ a6 O" }+ `
9 c' i' g- c  U喜剧类最佳女主角:裴淳华《我很在乎》  j* \  @5 T5 b, ^5 p, i' V7 |
: p1 Y) m  m& d6 n5 V1 m6 J
玛丽亚·巴卡洛娃 《波拉特2》
. b. f2 \7 A8 s+ N6 ^- d/ j+ t8 @. f0 t" F1 K  C+ X
安雅·泰勒-乔伊 《艾玛》! }( F( j/ |" g' u/ `/ B

9 a" V% q" z# {( _1 y! W) R米歇尔·菲佛 《法式出口》7 C% f2 V( K' r+ Q
! a2 `+ P- s4 G% o: t8 ~
凯特·哈德森《音乐》
6 Z1 ]( ~8 H8 V/ `- D  j; y7 f. g( m2 n. {9 @/ @0 Z. @/ H" H
裴淳华《我很在乎》+ b, {& s; m/ z& Z
6 H$ \% ]2 z! W  |" i& I5 Z! D
最佳男配角:丹尼尔·卡卢亚 《耶稣是我同伙》
) ~& N7 v, t8 A
2 [# r2 O: Y% m6 S1 w小莱斯利·奥多姆 《迈阿密的一夜》
- }& V# M* \4 f5 z" s) @+ V4 |. P7 A; s4 _
萨莎·拜伦·科恩 《芝加哥七君子审判》
) V: l8 `8 y' d% v1 k  U  m
2 G$ b. z' ]8 }6 G8 K  p# U' s0 z6 Z丹尼尔·卡卢亚 《耶稣是我同伙》! h1 o2 l6 K) R* z3 l% O- X! v

$ ?6 }/ W$ r! g4 ]: ~+ W/ m杰瑞德·莱托 《蛛丝马迹》0 V+ g% g- I, S* {& p

) a+ H- Y2 |- T: I# j- h比尔·莫瑞 《触礁》6 }) k8 x. i6 T/ u. Q9 {

& P1 |0 q3 T' b  K5 r! ]* ~- O最佳女配角:朱迪·福斯特《毛里塔尼亚人》
9 P- ]8 z6 Y+ ~, o: Z% [* Y% }. a7 V; c/ P& y; y, {
阿曼达·塞弗里德 《曼克》) h  A2 C6 p$ \" N( r% @8 a
( u4 s& P' J% n  R) W, ?
奥利维娅·科尔曼 《父亲》4 d; S0 p& I8 p' m* B+ y
4 M9 H% S7 r1 g
格伦·克洛斯 《乡下人的悲歌》* Y5 L# G$ Y. \3 I
# ?8 w0 C- j) Y* p
朱迪·福斯特《毛里塔尼亚人》$ k8 b+ [, T: e4 A3 P
3 C6 v7 m' D" z1 k9 u
海伦娜·泽格尔 《世界新闻》
. k- d% E: D& {" Y% c
6 y8 ?6 p+ r( k6 Y, D/ Q最佳剧本:艾伦·索金 《芝加哥七君子审判》  H$ r; m9 D: m0 r

; l$ t; P8 K, x; L( w0 ^9 x7 N+ g& V艾伦·索金 《芝加哥七君子审判》
+ t' }( W) N, |; H
9 L- M) U$ ^3 j/ j) D* ~杰克·芬奇《曼克》: n7 S" q5 _, v6 Y5 w( l
  `, ~! M' ^: I- r) t( I  D
赵婷 《无依之地》% `8 X; K& D' |, ^& b# ~- C
$ N8 @6 y6 |; e; Z  L" O3 V+ S1 x# A, I
默拉尔德·芬内尔 《前程似锦的女孩》3 n8 y5 b' B/ x; E& `. A

2 ~8 R8 G. L, ]3 E) H% \佛罗莱恩·泽勒与克里斯托弗·汉普顿 《父亲》
2 x; H" }3 }$ N- p6 a# z0 {/ ~; T! Z- g/ w
最佳动画片:《心灵奇旅》
1 ]9 }  j0 m" O  ?! d$ L" y. _' Y4 r3 B8 l9 @; {
《狼行者》  k6 S- I4 O3 R7 ^
( l5 r* J9 `/ h5 r2 l1 d6 c0 p
《心灵奇旅》' [, K9 s7 c: z) O3 ?; F+ E; v
5 t( l' t3 b5 n. A4 {& o, F
《飞奔去月球》7 U5 ]! B, Y+ f

$ x6 P6 l# R2 |0 w, G# U+ b《1/2的魔法》
+ \1 d$ x* L5 r, b
% T6 Q) D3 Z. r7 z《疯狂原始人2》$ [5 K: t/ X2 d' `' M9 J5 d
! R2 q" ]! f9 q3 w' K
最佳外语片:《米纳里》美国(韩语)
) ]0 E3 c3 @  P+ x8 }* N4 P4 \! R5 ?& _  a
《醉好的时光》丹麦
( b4 t' [4 e8 Y5 p0 S3 t% S6 ]3 ~% g. l; a  w# ^
《米纳里》美国(韩语)
; X; g- A! @7 j3 _* m
( o# T  O) c4 }% t0 b3 \+ ^$ B8 [《来日方长》意大利
2 O; B: J( z7 l( E: N) O
- Y* a$ W6 m3 v, i《哭泣的女人》危地马拉、法国0 v' ?' u6 p7 G8 `/ J" j

6 v+ a5 w& d/ o《我们俩》法国、卢森堡、比利时+ J! x$ F+ j) I: D$ M$ _; z! a
+ O  G7 Y0 f% e! T& m/ E
最佳原创歌曲:“Io Si” ) [$ Y7 r: x' b8 S) g( W8 R

( j+ A' x" p9 A; E“Fight for You”
% N/ h$ H0 ?1 h# B, I
, Q* i2 I7 X7 W, N0 Y8 k. `“Io Si”, s! S, t! p' A. r' N( B1 w

& R1 j$ |$ g3 h% d- S, g' E“Speak Now”
: r) P' V% H! K
3 f0 [* C0 H# V/ n. T  q“Hear My Voice”% \1 N* ]0 w. X+ t) [

: w* P# k/ @" x! Q“Tigress & Tweed”0 T; L9 V, E& D. g- X
2 E* G2 U0 F' i9 B  v* I
最佳原创音乐:“Soul”
: T* F( x- B6 \8 q- T$ \: h" {
7 v  u+ S2 Q  \  x, X“The Midnight Sky”
" ^) t9 b* G, F! q; l- c9 _
2 Z' q. A. F1 e9 ~- K7 f“Tenet”" Y8 E& u% n( J3 B( w9 \

2 k# `7 z: d1 r. `6 \: j“News of the World”( |2 r/ f: d; M5 J+ x2 `* C
  \+ L+ H% A& \5 Y2 i* H
“Mank”
7 }  s' a/ G; h1 W) @+ C/ j
3 O- Y0 u: h1 [# c2 W$ Y“Soul”. m6 D2 S- H( g
. \) z, q' T! O/ S3 V; X7 ]
电视类6 ]( R5 h4 e! e8 K
) {% f! O) [# e. J% p5 H# Y
最佳剧情类电视剧:《王冠》
1 c) m( I3 [, g0 W+ w; I
# P5 s' a( c* R: E0 U8 K《曼达洛人》; m" `3 `( g' ?5 ?  j

) H9 q& E+ l/ L3 S! X0 s《王冠》* j" u) \: g0 k& S6 H

7 h2 `( F6 k5 i0 R《恶魔之地》
5 i4 X: V; o$ ]2 Z! N5 A5 E* t5 o  F
《黑钱胜地》8 `8 L8 N3 |+ H# _: n, B* z; g

! V9 [* o0 V& C+ M- G《拉契特》
& r$ j9 j2 w% w5 K+ R0 x. G! `8 A1 r- M+ E# J% V$ X, J
最佳喜剧或歌舞类电视剧:《富家穷路》
  m# W0 R8 v; w! u  m9 g5 \9 r$ T  H6 S
《足球教练》+ q8 v( h; |/ ?" b2 j0 z& _' X

; m" {% L3 J. |4 C9 `$ m% D《富家穷路》' S/ f8 C2 C; r( T$ Y" c
, F( O7 v' i" n- q' u
《艾米丽在巴黎》
9 Q6 O% w$ e1 G. w7 O5 n
* Q& b, _$ X) z' [% L# E- T《凯瑟琳大帝》. y* X: U, W# {, d2 I2 B4 p% s5 h
# N9 v! ~5 _4 d, b
《拉米》, m* O  U; @# O/ E

* `& [# s3 J. X. o$ L. w; u7 \, ~' N最佳电视电影或限定剧
' @0 z/ r3 |: B; ~* P/ a4 h
' \# |: M) a7 S《后翼弃兵》9 ]5 Q! q8 ?: R. g! [4 e  [: X
+ J2 l" U  x; k: }
《无所作为》
( J9 m0 w% h+ {& _( {0 ^
; ^; w4 \% ^0 E3 h7 v《离经叛道》
- }, O2 b0 P, ]1 k+ Y, w; T, @  k) U7 O" k) |8 }
《普通人》
7 v& X0 b$ h9 k4 r9 G1 M/ [. [# ^1 [8 r5 B: p
《小斧子》+ @+ t# o( J) t8 ~1 ^% t0 q

6 u# p' o& I& T! H3 h3 j8 A- U剧情类最佳女主角:艾玛·科林 《王冠》
& i, F/ i  g' b% ]9 r" h/ a0 X5 Y1 A) @
奥利维娅·科尔曼 《王冠》* ^1 Q- i4 d8 j( ]! W3 d! x2 I3 p

: l. X3 F$ q: H) c( h9 V- |; D4 Q" v: X8 y: x艾玛·科林 《王冠》( ^) k" v: r, J/ p
, W& j" w/ v* e' }
朱迪·科默 《杀死伊芙》
, \; M! d4 n2 ?
& ~* g) B7 d8 i, c* {劳拉·琳妮 《黑钱胜地》% s1 q2 N+ U6 O) n' U
$ I0 [7 U' ^& b8 d0 q$ b2 p
莎拉·保罗森《拉契特》& q6 R* s" v! j# A" r; F7 \/ z
% `  F- h4 L# f& b& H) a
剧情类最佳男主角:乔什·奥康纳 《王冠》+ b+ r7 n& L% W  M+ I) Z

* e! a( C* c5 \7 d8 G, s杰森·贝特曼《黑钱胜地》7 I. J+ n8 e( G! L

+ A. `6 ]; p" e马修·瑞斯 《梅森探案》
1 r! I; @5 v+ X8 e. ]6 \7 B: D: w2 F7 }5 M
阿尔·帕西诺 《猎杀纳粹》
/ l! _! O7 s3 S+ a. f' f7 A. G2 _' V2 E9 L
乔什·奥康纳 《王冠》* i& b1 ~+ F/ l. b1 o$ s
& K' g! t- Y$ M" @- H; e
鲍勃·奥登科克 《风骚律师》
; K9 _4 k6 o7 a* @+ c; t6 S" ~! u5 N( h4 u# \
喜剧类或歌舞类最佳女主角:凯瑟琳·欧·哈拉 《富家穷路》+ L0 N7 k. K  T6 g! s/ v, l( w" }

; ]+ y( ~" [, ^5 W" T& Y/ Z3 W凯莉·库柯 《空乘危机》: u2 p# g9 p( Y0 L

: T1 J, P8 Y+ H( @: f艾丽·范宁 《凯瑟琳大帝》
2 T1 ^( D; |8 s0 d. E% o1 u& W- {- ], |4 E0 I% }- D  `
凯瑟琳·欧·哈拉 《富家穷路》: [/ b* I8 p; J' l' y

: Y( N( _; J" w: W- a) H莉莉·柯林斯 《艾米丽在巴黎》
1 Z) y& N6 N' A5 |) |
3 B5 ?% K0 k8 g) ?简·莱维 《佐伊的超凡歌单》; ?( T6 F' S- R) D7 g: {. g

: V5 r' ~0 b* A2 R7 C6 ?喜剧类或歌舞类最佳男主角:杰森·苏戴奇斯《足球教练》
2 P. r2 |5 i1 W6 u/ n% J2 ^1 m
& U" j& Y; z7 D% S9 ^拉米·尤素夫《拉米》
2 b) Y. L+ S9 A$ O3 q- |, S, r
! C  P  J3 {& P4 \9 K0 t. P* E尤金·列维《富家穷路》
$ H: ?: l+ H2 c4 v
& B% b- y  P) Z' Z$ |7 k- ~尼古拉斯·霍尔特《凯瑟琳大帝》
7 n4 r6 R# l1 ?$ e- U. y: q: }7 f0 |2 |/ H2 M
杰森·苏戴奇斯《足球教练》  ^& ~/ G- j: N1 q0 F; T

; i& R4 i. f* ^8 f3 x唐·钱德尔 《黑色星期一》8 E; h( R9 W! l6 ^# f
# V# X  }& A, y
最佳电视电影或限定剧女主角:安雅·泰勒-乔伊 《后翼弃兵》: m, v  m% l. V6 G
. B4 G* k- M2 _  x' x& `9 l* f
安雅·泰勒-乔伊 《后翼弃兵》
7 Y9 Y6 @3 O, o1 ^' u( f: K! ]% [* f
妮可·基德曼《无所作为》
& |8 ~6 |7 [0 W$ C& T3 _
3 j' C* }; a" v; H希拉·哈斯《离经叛道》% B8 l4 y7 i* J3 K

/ P" o# }  W8 m& A4 _' y黛西·埃德加-琼斯《普通人》
" D' R5 O; w- x3 U& @
) {. d6 R5 o- I: p8 p3 I凯特·布兰切特 《美国夫人》
% @% g. e* o& e$ {5 j1 B7 V# `( f/ z' T) S# @! R: ]/ N! f
最佳电视电影或限定剧男主角:马克·鲁法洛《我知道这是真的》
' @: q. U" _0 C$ F! q) C2 Y/ S% a# d/ C% V, K
伊桑·霍克 《上帝之鸟》
  j9 a) X2 V, @% d/ C* b6 q- t7 T0 i% F
% E( G% w( y9 ]. g休·格兰特《无所作为》* c/ u3 f% F0 p; N! E0 K8 L4 g; Q! T
5 U8 W; P  C7 Z. R' f* b
马克·鲁法洛《我知道这是真的》7 @: g! P; P8 s6 G7 |
5 G2 o* {% \/ z9 I1 u. @( r$ G
布莱恩·克兰斯顿 《法官大人》: `, i* |* ^; f( {& b; X
  W) X8 T9 S7 b
杰夫·丹尼尔斯 《科米的规则》6 A7 N" C4 z/ E+ U( X
3 i, o& \  }: t. h# m
电视类最佳男配角:约翰·博耶加 《小斧子》8 w8 B7 R- ?8 s& f4 ]7 Q3 {

: @3 D: Q" I8 o% r  H. I0 O吉姆·帕森斯《好莱坞》
' l# Z- B( Z& H
7 O8 f! N( |1 y  ^8 _# w9 e; v) K丹尼尔·莱维《穷家富路》5 A3 [; {6 s/ N. Q/ J/ K/ ^( ~, z

5 D! Y: x6 [# R% a布兰登·格里森 《科米的规则》# \. V8 O) l9 K) D  b0 [

) j! A+ R8 |* ^2 u$ z唐纳德·萨瑟兰 《无所作为》
- J! B5 I/ \8 K$ [7 r" b, X2 G
& n, C0 u7 f) _) H. T! \% x约翰·博耶加 《小斧子》
' }5 U6 x1 L4 \$ `: e/ z+ t" |+ ~3 C! L$ n) e6 x
电视类最佳女配角:吉莲·安德森 《王冠》( y. y: I7 t! R2 E% }
5 A( {+ V4 h$ u9 j: T
吉莲·安德森 《王冠》1 H0 @5 U) B3 T: E; i+ ]; A/ E
/ J  z+ C0 Z4 U6 i% _8 G9 p7 y! B
海伦娜·伯翰·卡特《王冠》) ~: W0 K% \6 l2 A3 _$ I

' [. T1 Z) E4 U  B* W! Z% n安妮·弗朗西丝《富家穷路》& B& M/ X: Y9 q

  v1 @" T# w$ {  j& P  H辛西娅·尼克松 《拉契特》: h: ]$ e$ L5 ?' f
# e7 w; |, e) `
朱莉娅·加纳 《黑钱胜地》" }' e/ g6 ~) i3 Q& s! ]8 N
4 L* h. s- `+ L0 f
" u% G  i* `: @- J# Z7 ]
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-3-3 10:28:59 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-3-4 23:57:06 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-3-8 13:46:18 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-3-10 22:03:13 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-11-30 05:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表