HD一条街

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 6952|回复: 32

[1080P和1080i] [无台标][琉璃 全59集][1080P-Netflix版/110G][国语 简繁英软字幕][MKV][成毅/袁冰妍/刘学义]

[复制链接]
发表于 2021-1-5 20:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
) N/ u1 X* ]- _0 f: F7 Q6 J: e
                               
登录/注册后可看大图
- {; h8 ~) d) Q- }" X

( E% o1 m& E) Z" D4 b, K5 o◎译 名 Love and Redemption / 琉璃美人煞
9 o; I+ K' z; S7 Q1 e8 B& `' Z$ p◎片 名 琉璃% X! b, m! w$ b+ v# y6 P
◎年 代 2020  t& n* ^: b& W6 w  u  S
◎产 地 中国大陆
( V3 U$ H) F2 m( p* l$ g◎类 别 剧情 / 古装
! w# r( p, H) ~, J( z◎语 言 汉语普通话
4 t( k$ O4 l2 r: A/ B' L7 d◎上映日期 2020-08-06(中国大陆)
1 u3 r( C! z! P2 [& ^) E1 T' L◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt12844260/
  o0 v# W+ }; k, a, s◎豆瓣评星 ★★★★␣! ~9 ?1 N; B. }6 ~
◎豆瓣评分 7.6/10 from 233,748 users
" O0 [- G* r/ y6 L& D7 W" a◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30358061/' q$ Z( z" ~6 f$ E
◎单集片长 45分钟% u3 I) ]4 f  |0 ]" d0 B) q
◎集 数 59# N$ C0 Q" C$ `$ l9 o
◎导 演 尹涛 / Tao Yin
: i; M* ?) i9 w* U( E% m2 w2 y/ l   麦贯之 / Kun Chi Mak
9 E2 z$ n6 E2 v) c7 Z◎演 员 成毅 / Yi Cheng | 饰 禹司凤6 W4 ~* E# B* h8 r! s0 P6 a: F
   袁冰妍 / Bingyan Yuan | 饰 褚璇玑! t) f" \5 E* J3 |2 M* h$ O
   刘学义 / Xueyi Liu | 饰 昊辰柏麟帝君
9 ]5 {5 E% o3 s( h$ h   张予曦 / Yuxi Zhang | 饰 褚玲珑" E# N; x  {* \# r( i/ J
   白澍 / Shu Bai | 饰 腾蛇6 }# D" `: }! j, v
   李俊逸 / Chun-Yi Li | 饰 钟敏言. B0 l/ M) K# n
   周峻纬 / Junwei Zhou | 饰 若玉
* |% ]8 P% i$ p   侯梦瑶 / Mengyao Hou | 饰 紫狐
" ]7 q7 J6 B/ [& g   傅方俊 / Fangjun Fu | 饰 无支祁! q: X1 b" ~" M. V; E
   杨肸子 / Xizi Yang | 饰 陆嫣然! Y+ K, }9 Z1 ?* N: g
   何中华 / Zhonghua He | 饰 褚磊0 f1 x5 m- o. U  b& n
   韩承羽 / Chengyu Han | 饰 柳意欢, }+ z7 i% a7 F
   朱梓骁 / Peer | 饰 元朗( P( M, k- c/ @; c- E+ {+ K
   姚奕辰 / Yichen Yao | 饰 亭奴1 ]  g' g$ U" I  l
   何晟铭 / Shengming He | 饰 离泽宫宫主
/ Y" L0 Q( `+ Y8 x  a9 K; J   赵樱子 / Yingzi Zhao | 饰 东方夫人! W9 @5 \3 X& s7 i2 P
   张棪琰 / Yanyan Zhang | 饰 何丹萍) l. k5 q. C2 h8 T7 ?
   黄宥明 / Youming Huang | 饰 乌童: B) b* t+ P, b2 O  s4 {, p' w
   钱泳辰 / Yongchen Qian | 饰 东方清奇
8 e; F3 v' Q4 w' i( H7 ^   杜俊泽 / Junze Du | 饰 柱石4 T1 }) ~0 G: v6 V3 D
   付梦妮 / Mengni Fu | 饰 玉宁
/ G/ b' A) }0 f7 I1 b- j   王旭东 / Xudong Wang | 饰 敏觉
* u3 ~9 U5 A/ o   黄羿 / Yi Huang | 饰 阿兰
/ n# d# l0 q, u8 S9 ^. d   郑阳 / Yang Zheng | 饰 青雀长老
( s6 S% I9 k: w1 y: Y& u- \/ s! X   杨晋恒 / Jinheng Yang | 饰 应龙6 h( m2 P3 N$ n/ W0 s: x9 k
   毛娜 / Na Mao | 饰 巫彭, f$ f0 k: C( {) V* S
   韩烨 / Ye Han | 饰 皓凤' _( _% A* N8 z( r. @6 n  `2 b$ i
   许媛媛 / Yuanyuan Xu | 饰 花妖6 h" `( i0 }1 o* r& |4 ]# l' Q
   王小伟 / Xiaowei Wang | 饰 玄石
* m$ Z- L1 W& i0 N' u   姜震昊 / Zhenhao Jiang | 饰 石枫
5 W% }8 N8 a# t8 Z) U   毛艺文 / Yiwen Mao | 饰 玄武
9 _, m  ~4 Y; R& y6 _+ K   戴子翔 / Zixiang Dai | 饰 朱雀
. d2 n- ]& }4 ~) {4 X   刘立 / Li Liu | 饰 巫履
7 x+ v+ e- D( S% e3 d2 x" D+ o3 D   黄朋 / Peng Huang | 饰 敏行
" J8 M6 I" d$ ^  H   张雷 / David Zhang | 饰 恒阳# e+ n9 S* z/ J6 [
   吴雨珏 / Yujue Wu | 饰 若雪
) y( {; u, k4 Q) |& ]   林夕 / Xi Lin | 饰 小玲珑
8 ?* G+ ?6 U$ a# n3 ~6 [$ I   闫巍 / Wei Yan | 饰 墨石$ a( `9 j; C: Y, {, U7 w
   周禹彤 / Yutong Zhou | 饰 少阳讲故事弟子
( u# W  y  \/ c  x; E/ X/ [4 f   张弓 / Gong Zhang | 饰 皇帝
! b& y% j  {$ m: Q   王星壹 / Xingyi Wang | 饰 崆峒长老. i  y% c% i$ ?) y6 {, U. t3 l/ V7 F
   黄骞 / Qian Huang | 饰 白虎" C: `- o) @, x0 @: n9 u) Z9 J3 J& F5 v
   赵耀兴 / Yaoxing Zhao | 饰 丰阳* `# I1 h4 x, F: z& M
   牟紫柔 / Zirou Mou | 饰 小璇玑
9 A4 k4 M2 J- u% m" s& M' I8 G; K   张杰 / Jie Zhang | 配 禹司凤
" K; c# q4 F4 o. V% t. H1 [   乔诗语 / Shiyu Qiao | 配 褚璇玑# D  l* Z) M7 H  z1 Z" D
   段艺璇 / Yixuan Duan | 配 褚玲珑' J8 u: M! G4 j0 }
   马正阳 / Zhengyang Ma | 配 钟敏言
0 `5 F+ I& |" H0 {   胡良伟 / Liangwei Hu | 饰 若玉
" D4 t3 k" o5 j/ W+ ^; x: q   文森 / Sen Wen | 配 元朗% |) R# S' Z; j4 k9 W+ s& X
   朱蓉蓉 / Rongrong Zhu | 配 陆嫣然* w) |4 H) G0 G
   邱柏皓 / Bohao Qiu | 饰 方亦真
# d& d- H( e% d9 \% }( v   王晔 / Ye Wang | 饰 茅夷长老
8 _: k8 K5 A9 W! y1 s) m1 P   户元松 / Yuansong Hu | 饰 白长老
: W$ O- x7 k; z% w/ |8 h' U   朱荣荣 / Rongrong Zhu | 饰 禄阳, x5 H4 d. T' O" b7 y
   姜广涛 / Guangtao Jiang | 配 昊辰柏麟帝君' k/ R0 x: T. ^* i
   杨紫茳 / Zijiang Yang | 饰 和阳
: t- s, @2 J( ]* o) X) ^   严丰 / Feng Yan | 饰 巫凡' t0 J9 t/ ]' v
   宋恺 / Kai Song | 饰 神荼% d3 ~1 p1 O  ?! w% X0 e2 _
   马力 / Li Ma | 饰 敏离
6 M# t2 @. V2 b1 e2 k: V   王斌 / Bin Wang | 饰 灵石8 a- \" |1 E( T3 k( r
   徐海为 / Haiwei Xu | 饰 罗长老
, E6 f: h2 E( n! d   宝木中阳 / Ming Song | 配 褚磊
8 a# C6 K  H4 D+ j7 P2 C9 v4 c  |   余籽璇 / Zixuan Yu | 饰 文宣
) S+ w, j4 [: V: z   周忆丹 / Yidan Zhou | 饰 端清
' I. l; z- G; b$ N   田宇鹏 / Yupeng Tian | 饰 白羽星君5 O: d2 P# h  ^
   吴懿韬 / Yitao Wu | 饰 翩翩* E8 I# v* B3 t$ x  B$ q
   马敬涵 / Jinghan Ma | 饰 修罗王$ M& L; A" n$ }4 U
   王九胜 / Jiusheng Wang | 饰 星宿长老  g( ?3 B4 t2 j2 a7 W: D7 F
   吕鹏 / Peng Lü | 饰 青龙" [- t* |4 g7 ]9 d: S
   李泽 / Ze Li | 饰 地狼$ ^; G" x$ Q- x: K# O3 \  ~
   李欣泽 / Xinze Li | 饰 罗喉计都
8 H3 Z/ O9 ?. L& O   魏巍 / Wei Wei | 饰 司命星君$ J$ o( @! x5 c
   于滨 / Bin Yu | 饰 容谷主+ p! M$ N( i+ I0 M
   黄海冰 / Haibing Huang | 饰 天帝  `6 t: u) ^, M) e: B3 X
   刘梦芮 / Mengrui Liu | 饰 玉儿0 ?$ M% x! E% L. H
   闵春晓 / Chunxiao Min | 饰 楚影红) ~& F3 q6 S, _& J' {8 \
◎编 剧 刘芳 / Fang Liu
' c' f2 H) ?+ }1 Q6 ~   李惠敏 / Huimin Li
# _) Z0 \( V5 I: a◎制  片  人 谢颖 / Ying Xie
& f! m! z1 ~  F6 ?   尹香今 / Xiangjin Yin
& Y! Q& a6 F7 s4 ]3 _   杨晋恒 / Jinheng Yang- _& y, R' y6 I! z/ {( N
   姜磊 / Lei Jiang+ p7 u) Z' m* o3 \. h
   黎直前 / Zhiqian Li
: L6 B: P) w6 p, \   曾茂军 / Maojun Zeng
9 o+ m" Y5 D! O/ |) b2 C9 s+ [' A   陈援 / Yuan Chen
4 |$ @* h9 Y0 w; f; M+ f: o9 L   翁志超 / Zhichao Weng
1 t% ?8 C8 C/ ^3 q  U5 L! @◎音 乐 谭旋 / Xuan Tan
3 |5 C( O+ e7 T, M◎美 术 刘京平 / Bill Liu) o6 q8 j5 t5 n& [0 o
◎服 装 方思哲 / Sizhe Fang) g" S4 j0 a" K
◎化 妆 尤宜珍 / Yizhen You
+ E6 n) q% A" e   曾明辉 / Minghui Zeng( O- d& J. m: h1 Y# W
- ?; l# W/ j) R0 }( U
◎标 签 仙侠 | 虐恋 | 古装 | 爱情 | 2020 | 小说改编 | 古代 | 中国大陆" e! r9 C4 i, h: V
5 K; x5 J0 d+ Z  C2 Y. D; v+ F, P
◎简 介 + z! J! d0 A3 Y# I0 `

4 S% P# x$ a7 P2 L 天生“六识”残缺的少女褚璇玑和离泽宫弟子禹司凤等一众江湖热血少年们在面临爱情与前世阴谋的双重压力下,经历磨难,饱尝悲欢离合,一路成长与收获,携手共对百般腥风血雨,缔造了一段极具色彩的仙侠传奇。
9 e" y' a. r4 M5 \% O

  j) ]. \( J1 A: Q+ l* j0 ?9 d' U& K# e1 f. K
3 J- G0 m2 g+ O+ T# ^

8 k. c9 A2 w; d3 [3 q2 a# w
; ~% u+ H( |- h; h( P
6 ^" y" ^1 {) [; t4 M+ x4 ]9 ~, |$ U. S& G$ x& G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  VIP可免回复查看隐藏内容 详情请点击
发表于 2021-1-5 21:14:34 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-6 00:35:45 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-6 07:16:29 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-6 07:58:43 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-6 12:11:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-6 12:56:57 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-11 20:41:23 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-11 21:42:53 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
发表于 2021-1-15 00:35:44 | 显示全部楼层
游客无权限浏览该内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

封号公示|电子邮件联系本站hd1tj.net#[换成@]outlook.com|免责申明|HD一条街

GMT+8, 2021-6-20 17:59

快速回复 返回顶部 返回列表